7. circuit diagram - Altehandys.de

6 2. 12p. L1005. 2.2nH. C1054 33p. Ci004 C1003. 100ap 0.1u. VCC2A. INOJA. VBIAS. CIA .... NI SDRAM_ADDR (9). PIŠDRAN_ADDR(10) ...... 7. CIRCUIT DIAGRAM. G2. CN 2. G1. VREG_LCD_2.8V. LCD_RESET_N. O No tun w N –.
562KB taille 15 téléchargements 399 vues
7. CIRCUIT DIAGRAM

ANT1000 ANT1001 ANT_SEL2

SW1002

DCS1800/PCS1900 TX

HIGH

HIGH

LOW

DCS 1800 RX

LOW

HIGH

LOW

PCS 1900 RX

HIGH

LOW

LOW

RF

KMS-512

TX_VCO_EN_0_N

TX_VCO_EN_1_N

GSM GSM900

HIGH

LOW

DCS1800/PCS1900

LOW

HIGH

HIGH

HIGH

OFF

33p L1032

3.3nH

DAC_REF

L1019 3.6nH

VREG_RFTX_2.85V

47nH L1020

C1093 33p

10 C1091 0.1u

VREG_RFRX_0_2.85V 33p

C1098 0.01u

C1070 10u

C1090

R1039 11K(1%)

10nH

925-960 MHz

R1037

L1028

82 C1083 120p

C1084 (PPS) 22n

C1085 1000p

10nH

C1079 82p

21 16 14 13 12 10 9 8 7 5

C1101 15p

100

C1057 0.1u

RX_IM RX_IP RX_QM RX_QP

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R1024 C1064

C1062 10 47p

1u

R1018 6.2K

C1044 0.01u

R1019 6.2K

C1046 3.9n (PPS)

C1040 390p

C1035 100p

C1039 0.1u

VREG_RFTX_2.85V

C1061

C1059 0.1u

33p

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

GSM_TX_VCO_0_EN_N GSM_TX_VCO_1_EN_N

SBCK SBDT SBST

C1068

C1066

R1026

R1030

VREG_MSMP_2.7V 51

15p

15p

2 4 6 7

C1067

GND1 GND2 GND3 GND4

100

VREG_RFTX_2.85V

RX_IN RX_IP RX_QN RX_QP VDDA4 VCO_TUNE VTUNE_REF VDDA3 TCXO VDDA2 VDDA1 FAQ1 CP1 CP_HOLD1

RTR6250 U1004

VREG_SYNTH_2.85V C1052 0.1u

47

VREG_RFTX_2.85V R1025

9 11

C1065

8 GND5 12 GND6 13 GND7 14 GND8

FB1000 3

C1069

VB

33p

220

150

GSM_PA_EN GSM_PA_BAND

U1003

1 OUT_GSM SW1 5 OUT_DCSPCS SW2

R1033

C1103 15p

100

R1028

PGND GND9 GND8 GND7 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

R1044

15

200

R1041

270

100

R1032

10u

24

18 ENABLE 1 BS

SKY77328

MQW5V0C869M 10 VC

R1027

3 4

R1029

GSM_IN

RSVD_GND

C1086 1000p

CP_HOLD2 CP2 VDDA9 RX_VCO_IN R_BIAS GSM1800_INN GSM1800_INP VDDA10 GSM900_INP GSM900_INN VDDA11 TX_MOD_CP VDDA12 TX_VCO_FB

R1036

DCS_PCS_IN

U1005

R1035

19

DCS_PCS_OUT GSM_OUT

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0

L1014 9.1nH

VCC1B 6 VCC1A 2

17

20 VAPC

VBATT

15

R1038

GND_SLUG

L1027

L1015 9.1nH

11

C1092 0.1u

VDD_M SBCK SBDT SBST RF_ON_TX_ON VDDA13 VCONTROL VDDA14 UMTS2100_OUT VDDA15 UMTS1900_OUT VDDA16 DNC VDDA17

68u

0.1u

C1102 68p

C1087 1000p

33p

L1017 7.5nH 5.1nH

L1030

C1100

C1104 0.01u

15K

R1042

L1025 NA

1805-1880 MHz

+VPWR

C1071 0.01u

R1049 0

FAQ2 VDDA8 VDDA7 GSM1900_INP GSM1900_INN VDDA6 GSM850_INP GSM850_INN DAC_REF TX_IN TX_IP TX_QN TX_QP VDDA5

GSM_PA_RAMP

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

L1016 7.5nH

L1009 47nH

5.1nH

C1089 0.1u

L1026 NA

TX_QP

R1022

L1029

R1050 0

TX_QM

VREG_RFTX_2.85V

19 18 10 9 6 5

GND2

3.3nH

GND1

TX_EGSM GND4 GND3

L1033

3 1

TX_DCSPCS

TX_IP

L1008 47nH

UMTS

TX_IM

C1094

8

C1088 1000p

L1021 2.2uH

1930-1990 MHz

L1024 2.2uH

L1018 3.6nH

12 13 RX_DCS2 14 RX_PCS1 15 RX_PCS2 16 RX_EGSM1 17 RX_EGSM2

2 A0 3 A1 4 A2 5 A3

L1022 2.2uH

U1006

RX_DCS1

CTRL4

13 B0 12 B1 11 B2 10 B3

ANT_SEL0 ANT_SEL1 ANT_SEL2

6

T__R

7 GND1 8 GND2 15 BGND

2 CTRL1 4 CTRL2 11 CTRL3 20

9

_OE

GND5

C1108 0.1u

U1008

ANT

FXL4T245BQX 1 VCCA 14 VCCB

VREG_RFRX_0_2.85V

GND6

7.5nH

C1050

7

M054E

L1031

150p

C1111

MODE

DCS/PCS

C1096

G1

HIGH

150p

C1112 0.5p

LOW

LOW

C1095

L1034 15nH

HIGH

LOW

L1023 2.2uH

15p L1035 4.7nH

G2

LOW

33p

ANT

GSM_PA_BAND

LOW LOW

ECHU1C392JX5

C1230

ANT_SEL1 ANT_SEL0

GSM 900 TX GSM 900 RX/WCDMA

C1076 0.1u

C1081 0.01u

VREG_RFTX_2.85V C1074 33p

C1072 22p

C1042 33p

VREG_RFTX_2.85V

R1034

C1073 10u

51

C1077 C1080 0.1u

R1017

RF_ON_TX_ON

100p

C1078 100p

GSM/DCS/PCS

C1075 4700p

TX_AGC_ADJ

1K

C1055 33p

IMT_RX_P

WCDMA

L1011 3.9nH

1

17 14 12 10 8 4 2

FL1001

U1002

BGND GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

NC

SKY77410

12p

12p

VREF

4

0

OUT IN G2 G1

5

1

G1 O1 IN G2 O2

L1007 33nH

C1060

C1010 1000p

0.1u

VREG_TCXO_2.85V

4

C1054 33p

L1010 3.9nH

C1004 1000p

IMT_RX_M

L1013 8.2nH

C1038

0.1u

4

C1026 10u

3

VCC

GND

X1000 OUT VCONT

2 R1002 1

TG-5001LA-19.2MHz

IMT_RX_P C1009 1000p

TRK_LO_ADJ

100 C1005 0.01u

A1

GND

OUT

C1013 5p

C1023 10p

C1024

C1015 0.1u

0.1u

C1006

C1022 0.1u

3

4

VREG_RFTX_2.85V

10u

C1011 C1021 0.1u

C1053 100p

100p

TCXO_PM

C1063 10u

TCXO_BT_IN

VREG_RFTX_2.85V

R1013 B1

PA_ON C1051 10p

U1001 LMV225TLX A2 RFIN_EN VDD

VREG_TCXO_2.85V

1

R1021

2

5

100p

4.7

VREG_TCXO_RFR

TR1000 UMC4N

HDET C1031

C1003 0.1u

+VPWR

C1001 27p

R1001

1

LN04A 5

19.2MHz

C1032 0.01u

B2

HDET1 C1007 27p

VREG_TCXO_RFR

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ILNA_OUT 100nH

L1004 C1008

12p

R1003

L1001

2.7nH

0 C1043 1.2p

C1045 680p

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 GLNA_OUT 1

C1030 1200p

10K

PLNA_OUT ILNA_OUT PLNA_BIAS PLNA_IN ILNA_BIAS ILNA_IN VDDRF3 RX_IP RX_IM RX_QP RX_QM VDDA2

GLNA_IN R_BIAS VDDA8 SBST SBDT SBCK VDDM GRX_IP GRX_IM GRX_QP

U1000

GRX_QM

VREG_RFRX_1_2.85V C1048 10p

R1008 11K

SBST SBDT SBCK

0

C1012 100p

RX_IP

C1017 3.9n

C1016 470p

C1018 0.01u

4.7K

C1014 0.1u

3.3K

R1004

RX_IM

R1005

RX_QP

R1009

VREG_MSMP_2.7V C1020 10p

RX_QM

C1056 10p

R1006

C1058 0.1u

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

C1049 0.1u

R1040

PA_THERM R1043 RT1000

68K PGND

GLNA_BIAS

EUSY0246001

VREG_RFTX_2.85V

80.6K (1%)

VDDRF2 PMIXP PMIXM IMIXP IMIXM VDDA1 GMIXP GMIXM GND VDDRF1 BLANK

TX ANT

RX

ACMD-7601

FL1000

R1012

PA_ON G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

UMTS_TUNE VDDA3 VDDA4 LO_OUT CP_DUMP CP_OUT FAQ VDDA5 TCXO VDDA6 GPS_TUNE VDDA7

8.2nH

0

L1005 2.2nH

0

2

C1037 0.01u

0

R1048

8.2p

IMT_RX_M C1028 0.01u

L1003

C1082 5.6p

VREG_W_PA

TX_AGC_ADJ

1.8K

R1031

C1034 NA

C1029 0.1u

VCC1A VCC1B

3

G3

3

5

15 7 C1027 100p

6 16 C1025 100p

270

C1041 100p

C1036 100p

R1011

13 9

C1114 NA

RF_IN VCONT VBIAS

RF_OUT VCC2A VCC2B

11 5.6nH L1002

R1015

C1215

C1047

ILNA_OUT

FL1002 EFCH1950TDC1 3

C1113

2

- 147 -

51 C1019 1u

470K (1%)

C1097 0.068u

L19 RINGER_GPIO[18]

EBI2_DATA[15] EBI2_DATA[14] EBI2_DATA[13] EBI2_DATA[12] EBI2_DATA[11] EBI2_DATA[10] EBI2_DATA[9] EBI2_DATA[8] EBI2_DATA[7] EBI2_DATA[6] EBI2_DATA[5] EBI2_DATA[4] EBI2_DATA[3] EBI2_DATA[2] EBI2_DATA[1] EBI2_DATA[0] GRFC[14]_GPIO[83] GRFC[13]_GPIO[82] GRFC[12]_GPIO[81] GRFC[11]_GPIO[80] GRFC[10]_TX_ON

ANT_SEL2_N_GPIO[11] ANT_SEL1_N_GPIO[10] ANT_SEL0_N_GPIO[9] TX_VCO_0_EN_N_GPIO[8] TX_VCO_1_EN_N_GPIO[7] UHF_BAND_SEL_GPIO[6] GSM_PA_BAND_GPIO[5] GSM_PA_EN_GPIO[4] UHF_VCO_0_EN_GPIO[3]

BT_CLK_GPIO[25] BT_SBST_GPIO[24] BT_SBCK_GPIO[23] BT_SBDT_GPIO[22] BT_TX_RN_N_GPIO[21] BT_DATA_GPIO[20]

U21 U23 V25 W26 Y25 Y26 V21 W21

J25 K23 J26 K19 H12

B4 T23 R19 D11 H10 F10 D9 A8 B8

G23 F23 E26 E25 G21 D26

TCXO_EN 1K

TX_QM TX_QP TX_IM TX_IP

- 148 -

2K R207 PA_ON

RX_QM RX_QP RX_IM RX_IP

A20 H17

TP204 FOLDER_DETECT RF_ON_TX_ON ANT_SEL2 ANT_SEL1 ANT_SEL0

BT_CLK BT_SBST BT_SBCK BT_SBDT BT_TX_RX_N BT_DATA

LCD_RESET_N MMC_CD HOOK_SENSE_N EAR_SENSE_N

R206

CAM_P_DOWN ON_SW_N CAM_PWR_EN LCD_IF_MODE NAND_WP_N LCD_BACK_EN SPK_AMP_EN

C226 C225 TX_AGC_ADJ TRK_LO_ADJ

0.01u 33n

VREG_MSMP_2.7V

H15 D16 F15 D15 F16 H16

PA_R0

GSM_PA_BAND GSM_PA_EN

GSM_TX_VCO_0_EN_N GSM_TX_VCO_1_EN_N

A1 A2 A25 A26 B1 B2 B3 B24 B25 B26 C2 C25 D4 D23 F6 F21 H8 H19 K10 L11 L12 L16 L15 M11 M12 M13 M14 M15 M16 N12 N13 N14 N15 P12 P13 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

MSM6250_B

U200-2

VREG_MSMP_2.7V

D17

0.1u C242

DAC_REF

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

P14 P15 R11 R12 R13 R14 R15 R16 T11 T12 T15 T16 U25 W8 W19 AA6 AA21 AA25 AC4 AC23 AD2 AD25 AE1 AE2 AE3 AE17 AE21 AE24 AE25 AE26 AF1 AF2 AF25 AF26

0.1u C236

0.01u C237

VREG_MSMA_2.6V

VREG_MSMA_2.6V

0.1u C210 0.1u C211

0.1u C241

0.01u C222

2200p C208

LCD_MAKER_ID LCD_LDO_EN CAM_IF_PROBE

VDD_PLL

D13 VDD_DAC F13 DAC_REF

B5 B9 D2 D19 F25 F26 N4 T26 AB2 AC14

P25 T19 T21 U19 W16 W25 AA20 AC16

0.1u C223

0.1u C227

MODE_1

WDOG_EN BOOT_MODE

10u

1000p

C224

C219

C230

C234 1000p 1000p

1000p

C212

C221

C206 1000p

1000p 1000p

C220 C229 C205

C209 0.01u

0.01u

C243 0.01u

0.01u

C235

0

R209

0

R210

0.01u

10u C249

0.01u C204

0.1u C207

0.1u C231 0.01u C232

0.1u C228

R215

VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C VDD_C

VDD_A VDD_A VDD_A VDD_A VDD_A VDD_A VDD_A VDD_A

VDD_P4

A3

A12 A17 B12 B17 K25 K26 R25 R26

R214

VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3 VDD_P3

MICINP

AE6 VDD_P2 AE12 VDD_P2 AF6 VDD_P2 AF12 VDD_P2

F1 F2 M1 M2 U1 U2

180K 0.01u C213

MICFBN

VDD_P1 VDD_P1 VDD_P1 VDD_P1 VDD_P1 VDD_P1

0.1u

1000p C214

C240 0.015u

0.01u C216

C248 0.015u

1000p C215

180K

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND_RET

C245

0.1u

0.01u C218

C247

1000p C217

VREG_MSMP_2.7V

VREG_MSME_1.8V

VREG_MSMC_1.375V

VREG_MSMA_2.6V

MICINN

GND

A13 B13 A14 B14

TP201

C244 0.1u

10K

R216

R217

SDRAM_ADDR(0:14) 10K

MICFBP

AC22

PA_RANGE[1]_GP_PDM[2] PA_RANGE[0]_GP_PDM[1]

470K R211

USB_XTAL_IN

GND_RET

Q_IM_CH1(Reserved) Q_IP_CH1(Reserved) I_IM_CH1(Reserved) I_IP_CH1(Reserved) Q_IM_CH0 Q_IP_CH0 I_IM_CH0 I_IP_CH0

L14 H14 F18 B19

A6 A9 A10 A15 A21 B6 B10 B15 B18 B20 B21 D14 E2 F17 G25 K1 K2 M25 M26 P4 P23 R1 R2 T25 V19 V23 V26 W23 AA1 AA2 AA16 AB26 AC2 AE10 AE14 AE15 AE18 AF10 AF15 AF23

Near to MSM C246 0.1u

51K R205

Q_OUT_N Q_OUT I_OUT_N I_OUT

MICOUTN

51K R208

MICOUTP

R219

TX_AGC_ADJ TRK_LO_ADJ TCXO_EN_GPIO[94] PA_ON[0]

H25 G26 A19 D5 TP203 H21 A5 N23 AC15 AF16 T14 H9 D18 F8 AB1 Y6 L25 C1 R270 F19 NA H18

51K

C239

MIC2N MIC2P MIC1N MIC1P GND_RET

HPL_R HPL_L RCVRCV+ MICBIAS MICOUTN MICOUTP MICFBN MICFBP MICINN MICINP

VBAT_TEMP

AMUX_OUT VBAT_SENSE HDET1 MULTI_ADC

VREG_MSMP_2.7V BOOT_MODE

VREG_MSMP_2.7V

R203

SBCK1_GPIO[0] SBDT1_GPIO[1] PA_ON[1]_GPIO[2] ANT_SEL3_N_GPIO[12] GP_MN_GPIO[13] GPS_TCXO_GPIO[28] USB_RX_DATA_GPIO[29] XMEM2_CS_N[2]_GPIO[35] XMEM2_CS_N[3]_GPIO[36] LCD2_EN_GPIO[37] ETM_PIPESTAT1B_GPIO[43] ETM_TRACESYNC_GPIO[65] BACKLIGHT_ETM_TRACECLK_GPIO[66] XMEM1_CS_N[1]_GPIO[76] SDRAM1_CS_N[1]_XMEM1_CS_N[3]_GPIO[77] UART3_RFR_N_GPIO[87] UART2_DP_RX_DATA_USIM_PWR_EN_GPIO[89] GP_PDM[0]_GPIO[92] SBST1_GPIO[93]

51K

U200-1 MSM6250_A

0.1u

0.022u 0.022u

51K

MODE_1

WDOG_EN

VREG_MSMP_2.7V RESET_IN_N RESOUT_N

BUFF_TCXO USB_XTAL_IN USB_XTAL_OUT SLEEP_CLK

48MHz

51K R204

AA14 XMEM2_CS_N[1] AF14 LCD2_CS_N_GPIO[38]

0.1u C238

AC18 AA17 W15 W17 AC17 AF18 AE23 W18 AA19 AC21 AC20 AE22 AF22 AF19 AE19 AA18 AC19 C200 AF20 C201 AE20 AF24

AA23 AB25 Y21 AC26 AC25 AB23

TP205

R212

100K

150K

P26 GSM_PA_PWR_CTL AD26 GSM_PA_PWR_CTL_REF

AUXON_AUXOR AUXOP_AUXOL HPH_R HPH_L EAR1ON EAR1OP MICBIAS MICOUTN MICOUTP MICFBN MICFBP MICINN MICINP AUXIN_AUXIR AUXIP_AUXIL MIC2N MIC2P MIC1N MIC1P CCOMP

NA

R218

AF21 R213

U26 AA26 Y23

F14 F12 AA4 AF17

A18 A11 B11 A16 B16

SDRAM_CLK SDRAM_CS_N(0) SDRAM_CLK_EN SDRAM_RAS_N SDRAM_CAS_N SDRAM_WE_N SDRAM_DQM(3) SDRAM_DQM(2) SDRAM_DQM(1) SDRAM_DQM(0)

R201

680K

KEY_COL(6)

CAMIF_DATA[9]_GPIO[61] CAMIF_DATA[8]_GPIO[60] CAMIF_DATA[7]_GPIO[59] CAMIF_DATA[6]_GPIO[58] CAMIF_DATA[5]_GPIO[57] CAMIF_DATA[4]_GPIO[56] CAMIF_DATA[3]_GPIO[55] CAMIF_DATA[2]_GPIO[54] CAMIF_VSYNC_GPIO[16] CAMIF_HSYNC_GPIO[15] CAMIF_PCLK_GPIO[14] CAMIF_DSP_CLK_GPIO[19] USB_SUSPEND_GPIO[17] ETM_GPIO_IRQ_SRC_GPIO[41]

HKADC[0] HKADC[1] HKADC[2] HKADC[3] HKADC[4] HKADC[5]

BOOT_MODE

MODE[2] MODE[1] MODE[0]

RESIN_N RESOUT_N RESOUT_N_EBI1 WDOG_EN

TCXO USB_XTAL48_IN USB_XTAL48_OUT SLEEP_XTAL_IN SLEEP_XTAL_OUT

R202 22

R200

GSM_PA_RAMP GSM_PA_PWR_CTL_REF

D20 A22 D21 B22 F20 A23 B23 D22 A24 E23 D25 C26 N26 H23

J21 I2C_SDA_GPIO[26] J19 I2C_SCL_GPIO[27]

H26 SBST J23 SBDT K21 SBCK

L13 MMC_CMD_GPIO[30] H13 MMC_DATA_GPIO[32] D12 MMC_CLK_GPIO[31]

N21 USB_DAT_VP_I2C_SDA N19 USB_SE0_VMI2C_SCL N25 USB_OE_TP_N

AC1 Y4 H2 G1 K8 U8 V8 U4 M6 L2 V2 W6

X200

CAM_DATA(7) CAM_DATA(6) CAM_DATA(5) CAM_DATA(4) CAM_DATA(3) CAM_DATA(2) CAM_DATA(1) CAM_DATA(0) CAM_VSYNC CAM_HSYNC CAM_PCLK CAM_MCLK CAM_RESET_N CAM_SENSE

I2C_SDA I2C_SCL

SBST SBDT SBCK

MMC_CMD MMC_DATA MMC_CLK

TP200 TP212 TP206

TP211 TP210 TP202

E4 UART2_RFR_N_GPIO[91] G6 UART2_CTS_N_GPIO[90] D1 UART2_DP_TX_DATA_GPIO[88] L23 UART3_CTS_N_GPIO[86]PM_SBDT L21 UART3_DP_RX_DATA_GPIO[85]PM_SBST M19 UART3_DP_TX_DATA_GPIO[84]PM_SBCK D6 PM_INT_N_GPIO[40] D7 PS_HOLD_GPIO[42]

NAND2_CLE_UB2_N NAND2_CS_N_XMEM2_CS_N[0] OE2_N_NAND2_RE_N WE2_N LB2_N_NAND2_ALE_A2[0] NAND2_FLASH_READY_GPIO[33]

USB_DAT USB_SE0 USB_OE_N

PM_SBDT PM_SBST PM_SBCK PM_INT_N PS_HOLD

EBI2_ADD[20]_GPIO[34] EBI2_ADD[19] EBI2_ADD[18] EBI2_ADD[17] EBI2_ADD[16] EBI2_ADD[15] EBI2_ADD[14] EBI2_ADD[13] EBI2_ADD[12] EBI2_ADD[11] EBI2_ADD[10] EBI2_ADD[9] EBI2_ADD[8] EBI2_ADD[7] EBI2_ADD[6] EBI2_ADD[5] EBI2_ADD[4] EBI2_ADD[3] EBI2_ADD[2] EBI2_ADD[1]

TP208

TP209

AA15 AC13 AF13 AE13 AA13 W13 T13 AC12 AA12 AF11 AE11 W12 AC11 AA11 W11 AC10 AF9 AA10 AE9 W10 ROM1_CLK_SDRAM1_CLK XMEM1_CS_N[2]_SDRAM1_CS_N[0] CRE_SDRAM1_CLK_EN ROM1_ADV_N_SDRAM1_RAS_N ROM1_WAIT_N_SDRAM1_CAS_N WE1_N_SDRAM1_WE_N GPIO[75]_SDRAM1_DQM[3] GPIO[78]_SDRAM1_DQM[2] UB1_N_SDRAM1_DQM[1] LB1_N_SDRAM1_DQM[0] OE1_N_SDRAM1_CLK_EN2 XMEM1_CS_N[0]

USB_XTAL_OUT

USIM_CLK USIM_RST_N USIM_DATA

LCD_ADS AC9 AF8 AE8 AC8 AE7 AA9 W9 AA8 AC7 AF5 AC6 AE5 AA7 AF3 AD1 AB4

UART1_RFR_N_GPIO[98] UART1_CTS_N_GPIO[97] UART1_DP_RX_DATA_GPIO[96] UART1_DP_TX_DATA_GPIO[95] UART1_DTR_GPIO[44] UART1_DCD_N_GPIO[39] UART1_RI_GPIO[64]

EBI2_DATA(15) EBI2_DATA(14) EBI2_DATA(13) EBI2_DATA(12) EBI2_DATA(11) EBI2_DATA(10) EBI2_DATA(9) EBI2_DATA(8) EBI2_DATA(7) EBI2_DATA(6) EBI2_DATA(5) EBI2_DATA(4) EBI2_DATA(3) EBI2_DATA(2) EBI2_DATA(1) EBI2_DATA(0)

M21 N16 M23 L26 D8 F7 F11

NAND_CLE NAND_CS_N EBI2_OE_N EBI2_WE_N NAND_ALE NAND_READY AE4 W14 AF7 AF4 AC5 AE16 SDRAM1_D[31] SDRAM1_D[30] SDRAM1_D[29] SDRAM1_D[28] SDRAM1_D[27] SDRAM1_D[26] SDRAM1_D[25] SDRAM1_D[24] SDRAM1_D[23] SDRAM1_D[22] SDRAM1_D[21] SDRAM1_D[20] SDRAM1_D[19] SDRAM1_D[18] SDRAM1_D[17] SDRAM1_D[16] SDRAM1_D[15] SDRAM1_D[14] SDRAM1_D[13] SDRAM1_D[12] SDRAM1_D[11] SDRAM1_D[10] SDRAM1_D[9] SDRAM1_D[8] SDRAM1_D[7] SDRAM1_D[6] SDRAM1_D[5] SDRAM1_D[4] SDRAM1_D[3] SDRAM1_D[2] SDRAM1_D[1] SDRAM1_D[0]

UART_RFR_N UART_CTS_N UART_RXD UART_TXD UART_DTR UART_DCD_N UART_RI

LCD_CS_N T8 T6 T4 R8 T2 T1 R6 R4 W4 V6 Y2 Y1 W2 W1 V4 U6 L6 L8 K4 J1 K6 J2 J4 H1 H4 G2 J6 J8 H6 G4 E1 F4

KEYPAD_MEMO_GPIO[45] KEYPAD_17_GPIO[53] KEYPAD_15_GPIO[52] KEYPAD_13_GPIO[51] KEYPAD_11_GPIO[50] KEYPAD_9_GPIO[49]

SDRAM_DATA(31) SDRAM_DATA(30) SDRAM_DATA(29) SDRAM_DATA(28) SDRAM_DATA(27) SDRAM_DATA(26) SDRAM_DATA(25) SDRAM_DATA(24) SDRAM_DATA(23) SDRAM_DATA(22) SDRAM_DATA(21) SDRAM_DATA(20) SDRAM_DATA(19) SDRAM_DATA(18) SDRAM_DATA(17) SDRAM_DATA(16) SDRAM_DATA(15) SDRAM_DATA(14) SDRAM_DATA(13) SDRAM_DATA(12) SDRAM_DATA(11) SDRAM_DATA(10) SDRAM_DATA(9) SDRAM_DATA(8) SDRAM_DATA(7) SDRAM_DATA(6) SDRAM_DATA(5) SDRAM_DATA(4) SDRAM_DATA(3) SDRAM_DATA(2) SDRAM_DATA(1) SDRAM_DATA(0)

A4 H11 D10 A7 B7 F9

V1 SDRAM_ADDR(0) L1 SDRAM_ADDR(1) L4 SDRAM_ADDR(2) M8 SDRAM_ADDR(3) M4 SDRAM_ADDR(4) N11SDRAM_ADDR(5) N8 SDRAM_ADDR(6) N6 SDRAM_ADDR(7) N2 SDRAM_ADDR(8) N1 SDRAM_ADDR(9) P1SDRAM_ADDR(10) P2SDRAM_ADDR(11) P6SDRAM_ADDR(12) P8SDRAM_ADDR(13) SDRAM_ADDR(14) P11

SDRAM_DATA(0:31)

KEY_COL(5) KEY_COL(0) KEY_COL(1) KEY_COL(2) KEY_COL(3) KEY_COL(4)

EBI2_DATA(0:15) C203

GPIO[79]_SDRAM1_A[0] SDRAM_ADD[1] SDRAM_ADD[2] SDRAM_ADD[3] SDRAM_ADD[4] SDRAM_ADD[5] SDRAM_ADD[6] SDRAM_ADD[7] SDRAM_ADD[8] SDRAM_ADD[9] SDRAM_ADD[10] SDRAM_ADD[11] SDRAM_ADD[12] SDRAM_ADD[13] SDRAM_ADD[14]

CS325

R21 KEYSENSE_N[4]_GPIO[48] R23 KEYSENSE_N[3]_GPIO[47] P16 KEYSENSE_N[2]_GPIO[46] P19 KEYSENSE_N[1]_GPIO[63] P21 KEYSENSE_N[0]_GPIO[62]

27p < USB 48M CLK > C202

KEY_ROW(4) KEY_ROW(3) KEY_ROW(2) KEY_ROW(1) KEY_ROW(0)

3 2

27p

1

4

7. CIRCUIT DIAGRAM

PCB_Rev_ADC

7. CIRCUIT DIAGRAM

MEMORY USIM R303

M11 M13 L10 L12 J9 H12 H10 G12 A1 A2 A3 A4 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B11 B12 B13 B14 C1 C2 C5 C13 C14 D1 D14 E1 E7 E8 E9 E10 E11

U301 TY9000AC10AOGG

VCCD1 VCCD2 VCCD3 VCCD4 VCCD5 VCCD6

C7 D2 D13 V3 V8 V12

0

R301

100K USIM_P_DATA

10K R306

VREG_MSMP_2.7V

NAND_ALE NAND_CLE

VREG_USIM_2.85V

VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8 VSS9 VSS10 VSS11 VSS12 NC71 NC72 NC73 NC74 NC75 NC76 NC77 NC78 NC79 NC80 NC81 NC82 NC83 NC84 NC85 NC86 NC87 NC88 NC89

C312

C304 0.1u

56nH

1

5

2

4

3

USIM_P_CLK

USIM_P_RST_N

NAND_CS_N EBI2_OE_N TP308

NAND_READY SDRAM_CLK_EN SDRAM_ADDR(13) SDRAM_ADDR(14) R305 VREG_MSME_1.8V 0

UART2 2.5G 3G

R300

J12 VCCN1 K12 VCCN2

NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9 NC10 NC11 NC12 NC13 NC14 NC15 NC16 NC17 NC18 NC19 NC20 NC21 NC22 NC23 NC24 NC25 NC26 NC27 NC28 NC29

6

RCLAMP0504F

V4 VCCQD1 V9 VCCQD2

IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8

VREG_USIM_2.85V USIM_P_RST_N USIM_P_CLK

U300

RESOUT_N TP317 TP312 TP306

J300 1 VCC 2 RST 3 CLK

L302

C305 33p NAND_WP_N R370

EBI2_WE_N SDRAM_RAS_N SDRAM_WE_N SDRAM_CAS_N SDRAM_CLK SDRAM_CS_N(0)

smd_1608h_9_r

TP325

USIM_P_DATA

100K R307

L6 K6 D5 D6 E6 C8 E5 D7 M3 M4 M9 M10 M2 D8 C4 D4

C303 C302 C307 C309 C310 C306 C308 C311

DQM0 DQM1 DQM2 DQM3

4 GND 5 VPP 6 I_O

0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u 0.1u

T8 TP324 V7 U9

_WPN _WEN _RAS _WED _CAS CLK _CS0 _CS1 ALE CLE _CEN _REN R__BN CKE BA0 BA1

TP323

SDRAM_ADDR(0) SDRAM_ADDR(1) SDRAM_ADDR(2) SDRAM_ADDR(3) SDRAM_ADDR(4) SDRAM_ADDR(5) SDRAM_ADDR(6) SDRAM_ADDR(7) SDRAM_ADDR(8) SDRAM_ADDR(9) SDRAM_ADDR(10) SDRAM_ADDR(11) SDRAM_ADDR(12)

VREG_MSMP_2.7V

C6 F7 G2 G13 L13 P2 P13 R8 U2 U6 U10 U13 K4 K5 K9 K10 K11 K13 K14 L1 L2 L3 L4 L5 L9 L11 L14 M5 M6 M12 N2

0.1u C301

EBI2_DATA(0) EBI2_DATA(1) EBI2_DATA(2) EBI2_DATA(3) EBI2_DATA(4) EBI2_DATA(5) EBI2_DATA(6) EBI2_DATA(7)

TP321 U8

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

TP320

0.01u C300

EBI2_DATA(0:7)

T5 V5 U5 T6 V6 U7 T9 T10 V10 T11 U11 V11 T12 U12 TP303 P3 R3 TP322 P4 R4 P5 R5 P6 R6 P9 P10 R10 P11 R11 P12 R12 R13

DQ0 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11 DQ12 DQ13 DQ14 DQ15 DQ16 DQ17 DQ18 DQ19 DQ20 DQ21 DQ22 DQ23 DQ24 DQ25 DQ26 DQ27 DQ28 DQ29 DQ30 DQ31

C3 D3 E3 E2 D12 C12 D11 C11 D10 C10 E4 D9 C9

0

JTAG_TDI JTAG_TMS JTAG_TRST_N RESET_IN_N JTAG_TCK JTAG_PS_HOLD JTAG_RTCK JTAG_TDO MODE_1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GND RX TX NC1

GND RX TX UFLS

ON_SW ON_SW

VBAT NC2 NC3 NC4 DSR

VBAT PWR URXD UTXD

USB_D+ USB_DUSB_VBUS VBATT PM_ON_SW_N UART_TXD UART_RXD

RTS CTS

- 149 -

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

CTS RTS DSR

UTXD URXD PWR VBAT VBAT NC4 NC3 NC2

ON_SW ON_SW

NC1 TX RX GND

UFLS TX RX GND

2.5G 3G UART1

OJ1000 OJ3000 OJ4000

NC30 NC31 NC32 NC33 NC34 NC35 NC36 NC37 NC38 NC39 NC40 NC41 NC42 NC43 NC44 NC45 NC46 NC47 NC48 NC49 NC50 NC51 NC52 NC53 NC54 NC55 NC56 NC57 NC58 NC59 NC60 NC61 NC62 NC63 NC64 NC65 NC66 NC67 NC68 NC69 NC70

SDRAM_DQM(0) SDRAM_DQM(1) SDRAM_DQM(2) SDRAM_DQM(3)

TP300 U4 TP310 T4

E12 E13 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 F10 F11 F12 F13 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 H2 H3 H4 H5 H6 H9 H11 H13 J2 J3 J4 J5 J6 J10 J11 J13 K1 K2 K3

SDRAM_DATA(0) SDRAM_DATA(1) SDRAM_DATA(2) SDRAM_DATA(3) SDRAM_DATA(4) SDRAM_DATA(5) SDRAM_DATA(6) SDRAM_DATA(7) SDRAM_DATA(8) SDRAM_DATA(9) SDRAM_DATA(10) SDRAM_DATA(11) SDRAM_DATA(12) SDRAM_DATA(13) SDRAM_DATA(14) SDRAM_DATA(15) SDRAM_DATA(16) SDRAM_DATA(17) SDRAM_DATA(18) SDRAM_DATA(19) SDRAM_DATA(20) SDRAM_DATA(21) SDRAM_DATA(22) SDRAM_DATA(23) SDRAM_DATA(24) SDRAM_DATA(25) SDRAM_DATA(26) SDRAM_DATA(27) SDRAM_DATA(28) SDRAM_DATA(29) SDRAM_DATA(30) SDRAM_DATA(31)

SDRAM_ADDR(0:12)

33p

N3 N4 N5 N6 N9 N10 N11 N12 N13 P7 P8 R2 R7 R9 T2 T3 T7 T13 U1 U3 U14 V1 V2 V13 V14 Y1 Y2 Y3 Y4 Y11 Y12 Y13 Y14 AA1 AA2 AA3 AA4 AA11 AA12 AA13 AA14

4.7K

NC90 NC91 NC92 NC93 NC94 NC95 NC96 NC97 NC98 NC99 NC100 NC101 NC102 NC103 NC104 NC105 NC106 NC107 NC108 NC109 NC110 NC111 NC112 NC113 NC114 NC115 NC116 NC117 NC118 NC119 NC120 NC121 NC122 NC123 NC124 NC125 NC126 NC127 NC128 NC129 NC130

SDRAM_DATA(0:31)

VREG_BT_2.85V

VREG_RFRX_1_2.85V

C433

R412

1u

1u

NA

C456

R458

VREG_LCD_2.8V

470K

0

C455

1608 2.2u

0 2.2u

+VPWR

VREG_MSMP_2.7V

PA_R0

PA_FET_N +VPWR

1608

1608 2.2u

U411 BH28FB1WHFV 1 5 STBY NC 2 6 GND BGND 3 4 VIN VOUT

LCD_LDO_EN

R457

C426 R406 C428

VREG_RFRX_0_2.85V

VREG_RFTX_2.85V C423

47nH 1608

33u

PA_THERM +VPWR

C421 4.7u

C419

+VPWR

C424 4.7u

+VPWR AMUX_OUT

C418 4.7u

TLJR336M006R3000

C422

C420

0.1u

0.1u

C430

C429

C414

0.1u

C425

0.1u

0.1u

C417 0.1u

+VPWR

0.1u

1608 2.2u

C410 1u

0

1u

C416

R407

L410

VREG_TCXO_2.85V

VREG_SYNTH_2.85V GSM_PA_PWR_CTL_REF

7. CIRCUIT DIAGRAM

USB_VBUS

USB_CNT_N

57

V_BACK_UP PM_INT_N TCXO_PM

54

51

R413

52 51 50 49 47

TP401

45 44 43

R400 PA_FET_N

2

VREG_RUIM

3 B

ICHARGE

ICHARGEOUT

D3 D4

+VPWR

G

C401 C409 2.2u 1608

1000p R401 C402

100K 2

C407

TCXO_BT_IN 1000p

U400

USB_D-

USB_VBUS

6

1

5

2

4

3

RCLAMP0504F

C403 0.1u

- 150 -

D1 D2

S

VBATT

BATT_FET_N VREG_BT_2.85V

4.7uH

1608

L402

C2 2

VREG_MSMP_2.7V

MC-146_12.5pF 32.768KHz

1000p

1608 VREG_MSME_1.8V

R402

1K

C438 27p 27p

U401

100K

C1 1

USIM_P_RST_N

C400 10u

VREG_W_PA

4

C435

C432 2.2u

4.7u

L401

smd_2520h1_6_r C408

1000p S1 S2 S3

+VPWR

3

X400 1

SLEEP_CLK

G

D1

R404 0

VREG_PA

D2

S

D2

D1

G

Q401 SI8407DB-T2-E1

VREG_MSMC_1.375V

Q400 SI8402DB

4.7uH

smd_2520h1_6_r C405

PA_FET_N

1608 4.7u 0

R403

C406 R405

C404 1000p

4

CHG_CNT_N

PM_SBDT

46

5

R415

4.7u C434 smd_1608h_9_r

PM_SBCK

48

L400

0

0

TCXO_EN +VPWR BUFF_TCXO +VPWR PM_SBST

6

PS_HOLD VREG_MSMA_2.6V

+VPWR USIM_RST_N USIM_P_CLK USIM_CLK USIM_DATA VREG_USIM_2.85V VREG_MMC_3.0V

VREG_PA C411 4.7u 1608

+5V_PWR JTAG_PS_HOLD

D400

55 53

470K

RB521S-30

56

smd_2520h1_6_r 4.7uH

R416

QST4

58

R460 10K

C437

Q403

TP400

59

KYBD_BACKLIGHT PM_ON_SW_N MOTOR_PWRUSIM_P_DATA +VPWR

1u

121K

60

0.1

R414

61

42

VDD_RUIM

RUIM_RST(MPP6)

QST4

Q404 XTAL_IN

3 B

C2 2

Q402 SI3493DV-E3

SLEEP_CLK

41

RUIM_M_RST(MPP5)

RUIM_CLK(MPP10)

VSW_MSME

VREG_MMC

40

39

38

37

VREG_MSME

RUIM_M_CLK(MPP9)

VDD_MSMC

VDD_MSME

36

35

34

VREG_MSMC

VSW_MSMC

GP1_DRV_N(MPP7)

RUIM_M_IO(MPP11)

XTAL_OUT

USB_D_M

1

C431

R409

SBDT

USB_D_P

47K 1u

VREG_WLAN

VBACKUP

USB_DAT

0.1u

63 62

4.7u C436 smd_1608h_9_r

USB_VBUS

USB_SE0

4

64

65

VDD_WLAN

67

68

69

66

CBL1PWR_N(MPP4)

VREG_RFRX2

VREG_RFRX1

AMUX_IN1(MPP1)

CBL0PWR_N(MPP3)

70

72

73

71

VDD_RF

SPKR_BYP

VREG_RFTX

AMUX_IN2(MPP2)

74

75

76

77

VDD_SPKR

SPKR_IN_P

SPKR_OUT_P

80

79

78

SPKR_IN_M

VREG_SYNT

SPKR_OUT_M

REF_OUT(MPP8)

81

82

AMUX_OUT

84

83

VDD_MAIN

GND_SLUG

SBCK

USB_CTL_N

LCD_DRV_N

21

VREG_MSMP

33

20

VDD_MSM

VSW_5V

32

19

TCXO_OUT SBST

22

R408 C413

18

TCXO_EN VDD_ANA

USB_OE_N

31

17

VREG_5V

30

16

USB_DAT RB521S-30 USB_D+ 4.7u USB_SE0 C450 USB_DVBAT_TEMP

USB_ID

VDD_PA

USB_CNT_N

USB_VBUS

VREG_USB

VREG_PA

15

VREG_MSMA

U402 PM6650

PON_RESET_N

VSW_PA

D401

14

FLSH_DRV_N

RUIM_IO(MPP12)

13

TCXO_IN PS_HOLD

29

12

USB_OE_N

MSM_INT_N

28

11

VCOIN

ISNS_M BAT_FET_N

27

9 10

1u

REF_ISET

VBAT

26

8

RESET_IN_N C412

5

C1

REF_BYP REF_GND

CHG_CTL_N

VIB_DRV_N

6

25

R411

1005

5 7

ISNS_P

KPDPWR_N

C415 0.1u

4

VCHG

23

10K 1u C427

3

ICHARGE CHG_CNT_N ICHARGEOUT VBATT BATT_FET_N

ADC_BYP

KPD_DRV_N

2

24

1

+5V_PWR

VREG_TCXO

85

6

USB_D+

VCC 5

4

3 GND

TC7S04FU

TCXO_BT

C500 1u

C501 1u

CAM_RESET_N I2C_SCL

R581 HH-1M1005-601JT

R564

0

62

VA503 EVLC18S02015

G4

G3

EVLC18S02015

VA500

VA504

1u

EVLC18S02015

C1216

C1217

0.01u

U500 MRSS32W

VREG_MSMP_2.7V

EVLC18S02015

C510 1u

C577

C578

10u

CAM_HALL_IC R508

0.1u

VREG_CAM_2.7V

FB502 FB500 HB-1M1005-600JT

R565

0

CAM_P_DOWN CAM_MCLK CAM_DATA(3) CAM_DATA(0) CAM_PCLK CAM_DATA(2) CAM_DATA(1) CAM_VSYNC CAM_DATA(5) CAM_DATA(4) VREG_CAM_1.8V

MMC_CD

VREG_MSMP_2.7V MULTI_ADC HOOK_SENSE_N EAR_SENSE_N

MMC_CMD MMC_CLK 0

R570

MICBIAS HPL_L HPL_R V_BACK_UP MIC2P MIC2N

C582

NC1

FB501 NA

HB-1M1005-600JT

C581

7 NC2 6 GND 11 BGND

BYP

CAM_DATA(7) CAM_DATA(6) I2C_SDA CAM_HSYNC

8

10p

NC3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

10p

C502 0.01u

C503 1u

5

EN2

VREG_CAM_1.8V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VREG_MMC_3.0V MMC_DATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AXK724345G

VA502

4

VOUT2

CN501 G1

EVLC18S02015

3

EN1

G2 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

VA505

CAM_PWR_EN

B TO B CONNECTOR CN500

VREG_CAM_2.7V

9

CAM CONNECTOR

EVLC18S02015 VA501 0.1u C511

VIN

0 2

2.2K

MIC2211-LGYML 10 VOUT1

2.2K

1

+VPWR

R510

U501

VREG_MSMP_2.7V

R511

CAM_LDO

R512

7. CIRCUIT DIAGRAM

100K

R509

VCC GND

I/O CONNECTOR

OUT

BLUETOOTH

VREG_MSMP_2.7V

CAM_SENSE

R513 VREG_MSMP_2.7V

C520

C522

C521

1u

TP411 TP412 TP413

33p

C518 33p

C515 1u

0.01u

C516 0.01u

NC

FEEDING

0

C590

NA C591

1p 9

2

1608

G3

MIC1N C534 C535

C536 NA

1u

2.2u

SP0102BE3

C517

C519

3

LDO1 LDO2

RB06A

XTAL_IN NC

GND3 GND2 GND1

C537 47p

PWR

2 4

OUT

IN

G2

G1

1 3

6 10 11 5 8 4

BT_SBST BT_SBCK BT_SBDT BT_TX_RX_N BT_DATA C514

USB_DUART_RXD UART_TXD USB_D+ USB_VBUS UART_DCD_N UART_RI

1000p TCXO_BT

13

R515

0

UART_RFR_N

15 7 1

MICBIAS C538 10u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C530

PM_ON_SW_N +5V_PWR

UART_TXD UART_RXD PM_ON_SW_N

CN503 25

16

CLK_REF SBST SBCK VDD_MSM SBDT SYNC_DET_TX_EN 14 VDD_A RX_BB_TX_BB

BT_CLK

C592

12

0.022u 0.022u

1K

NFM21PC105B1A3 U504

ANT

MIC

5 4 3 2 G1 1

R519

VREG_BT_2.85V

2.5p

G2

0

R514

TP402

UART_CTS_N UART_DTR

MIC1P

BATT_ID HF_MODE DSR PWR_+5V_1 PWR_+5V_2 ON_SW1 PCM_RXA_IN PCM_CLK PCM_SYNC USB_RX PCM_TXA_OUT PWR_GND_1 RXD TXD USB_TX USB_PWR DCD RI_TMS PWR_GND_2 RFR_RTS PWR_+4.2V_1 PWR_+4.2V_2 CTS DTR

R550

_SHDN

VO+

C3

R501

0

C1

80.6K R506

A1

IN-

C506 1u

AMP_PWR R523

VOC2

_SHDN

VA508

VA507

VA506

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

VA509

VA514

EVLC14S02050

EVLC14S02050

D500

R1056 VREG_MSMP_2.7V

IN+

GND1 GND2

SPK_AMP_EN

80.6K R505

C508 0.022u

1u

3

TPA2010D1YZF B1 VDD B2 PVDD

A2 B3

HPL_L

U503

1

4

80.6K

C504 0.022u

CN502 5 2

VBAT_TEMP

SPK_R-

SD12-TCT

0.01u C529

680K

SPK_R+

VA520

0

VA521

R500

EVLC14S02050

A3

EVLC14S02050

VOC2

SPK_AMP_EN

IN+

AMP_PWR

R517

A1

SD05-TCT D604

C523

80.6K R507

TPA2010D1YZF B1 VDD B2 PVDD

IN-

GND1 GND2

C509 0.022u HPL_R

C1

A2 B3

C533 NA

80.6K R504

VBAT_SENSE

47n

U502

C507 0.022u

470K

R516

Audio AMP

C532

26 VBATT

100K

C1119 10p

0

C1120 33p

R528

NA NA

R527

OUT

R529

U505

R520

0

C513 10p

ANT500

C512 0.1u

VO+

A3

R502

0

C3

R503

0

+VPWR

AMP_PWR SPK_L+

0

SPK_L-

C550 10u

C505 1u

- 151 -

VBAT_GND

VBAT

7. CIRCUIT DIAGRAM

FOLDER_SENSE

CAMERA_SIDE_KEY

ON_SW

LCD_BACK_LIGHT_CHARGE_PUMP

VOLUME_SIDE_KEY

END D602 8

3

AAT3152IWP 3 C1+

IN

C604

ON_SW_N

1u

END RB521S-30

R604

5

WLED_PWR

4 C16 C2+

OUTCP

0 2

LCD_BACK_EN

EN_SET

9 13

C602

R620

C601 0.1u

C605

FOLDER_DETECT

GND PGND

C2ISINK1 ISINK2 ISINK3 ISINK4

C603

D603

0 1u

7 10 11 12 1

RB521S-30

100K

R601

1 2

A3212EEH-T 6 OUTPUT VDD 5 NC1 NC2 4 GND2 7 GND1 PGND

WLED_1 WLED_2 WLED_3 WLED_4

100 EVLC14S02050

100 EVLC14S02050 VA601 R672

VA600

KEY_ROW(1) 100

NA

VA618

EVLC14S02050

VA602

SIDE_KEY_COL(5) R673

100

EVLC14S02050

SIDE_KEY_COL(5)

VA619

PM_ON_SW_N

1u

1u

KEY_ROW(2)

SIDE_KEY_COL(5)

KEY_COL(5) 100K

CN601 1 2 3

R685

CN602 1 2

R671 KEY_ROW(0) VA607

U601

R602 +VPWR U600

62

EVL14K02200

R600 VREG_MSMP_2.7V

VREG_MSMP_2.7V

LCD_CONNECTOR

R603 4

VREG_LCD_2.8V

3

6

OK

RIGHT

4

5

6

OK

5

FL604

RIGHT

8

9

SND

7

8

9

SND

HOT4

0

HOT5

DN

SEARCH

2 3 4

INOUT_A1 INOUT_B1 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A4 INOUT_B4

KEY_ROW(3)

KEY_COL(0) KEY_ROW(4) KEY_COL(1) KEY_COL(2) KEY_COL(3) KEY_COL(4)

HOT4

0

HOT5

5

BACK

DN

9 8 7 6

10

SEARCH

CN600 51 52

LCD_MAKER_ID +VPWR

BACK

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ICVE21184E150R500FR

G1

7

1

EBI2_DATA(4) EBI2_DATA(5) EBI2_DATA(6) EBI2_DATA(7)

KEY_ROW(2)

KEY_COL(6) WLED_PWR WLED_PWR SPK_R+ SPK_RSPK_L+ SPK_LKEY_ROW(1)

LD602 0

LD616

R666

LD617

R667

LEBB-S14H

47

LD613

AXT450124 R650 47 VA605

+VPWR R607

LEBB-S14H LD600 LEBB-S14H LD601

KEY_ROW(4) KEY_ROW(3) KEY_ROW(2) KEY_ROW(1) KEY_ROW(0)

LEBB-S14H

47 R651 47 R654 47

LEBB-S14H LD610 LEBB-S14H LD606 LEBB-S14H

R652

LEBB-S14H

47

LD608

R655

LEBB-S14H

47

LD612

R658

LEBB-S14H

R653

R657

LD609

LEBB-S14H

LEBB-S14H

47

LD614

47

D600

R659 47

R661

LEBB-S14H

47

LD604

R664

LEBB-S14H

47

LD620

R669

LEBB-S14H

R662 SPK_R+

LD603 LEBB-S14H LD611 LEBB-S14H

LD621

VA609

VA611

VA608

VA613

VA616

VA614

VA612

VA615

R663 47 R668 47

LEBB-S14H LD615 LEBB-S14H LD619 LEBB-S14H

47

6

1

5

2

4

3

UCLAMP0505A

R665 47 R670 47

47

R674 KYBD_BACKLIGHT

LEBB-S14H VA610

47

LD607

47 VA606

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

EVLC14S02050

LD618 LEBB-S14H

R660

EVL14K02200

KEY_COL(4) KEY_COL(3) KEY_COL(2) KEY_COL(1) KEY_COL(0)

C600 0.1u

R656

SPK_R47

UCLAMP0501H INSTPAR ZD600 EVLC14S02050

47

SPK_L+ LD605

4 3 2 1

INOUT_A4 INOUT_B4 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A1 INOUT_B1

FL601

4 3 2 1

- 152 -

SPK_L-

LCD_RESET_N

EBI2_DATA(8) EBI2_DATA(9) EBI2_DATA(10) EBI2_DATA(11)

6 7 8 9

ICVE21184E150R500FR

INOUT_A4 INOUT_B4 INOUT_A3 INOUT_B3 INOUT_A2 INOUT_B2 INOUT_A1 INOUT_B1

FL602

EBI2_DATA(12) EBI2_DATA(13) EBI2_DATA(14) EBI2_DATA(15)

6 7 8 9

ICVE21184E150R500FR 0 R605 0 L610

53 54

KEY_BACK_LIGHT

VA617

10

6

10

KEY_ROW(1)

9

ICVE21184E150R500FR

7 10

5

INOUT_A4 INOUT_B4

INOUT_A1 INOUT_B1

FL600

8

5

4

4

1

9

8

G2

UP

INOUT_A3 INOUT_B3

G1

UP

LEFT

INOUT_A2 INOUT_B2

7

10

LEFT

3

INOUT_A1 INOUT_B1

5

3

2

3

LCD_CS_N LCD_ADS EBI2_WE_N EBI2_OE_N

6

G2

2

1

2

G1

1

1

INOUT_A2 INOUT_B2

EVLC14S02050

EBI2_DATA(1) EBI2_DATA(2) EBI2_DATA(3)

INOUT_A3 INOUT_B3

VA630

EBI2_DATA(0)

INOUT_A4 INOUT_B4

EVLC14S02050

MENU

2

G2

CLR KEY_ROW(0)

ICVE21184E150R500FR

G1

FL603

VA604

MENU

CLR

EVLC14S02050

HOT3

G2

1 3 5 7

HOT2

VA603

HOT1

10K

RB521S-30

10K

G2

G1

5

LCD_IF_MODE LCD_RESET_N

R606 56nH

RCV+ RCVMOTOR_PWRWLED_1 WLED_2 WLED_3 WLED_4 KEY_ROW(2) KEY_ROW(3)

D601

2 4 6 8

KEY

RA600

+VPWR

7. CIRCUIT DIAGRAM

VREG_MMC_3.0V MMC_DATA MMC_CD

DAT2_RSV CD_DAT3_CS

MMC_CD MMC_CMD

CMD_DI VDD CLK_SCLK

VREG_MSMP_2.7V MULTI_ADC HOOK_SENSE_N EAR_SENSE_N

MMC_CLK

VSS DAT0_DO

MMC_DATA

470K

DAT1_RSV

C905 0.1u

R906

GND

BACK_UP BATTERY

MMC_CD

6

2

5

3

4

MMC_CMD BAT900

MMC_DATA

MMC_CLK

V_BACK_UP ML414RH-F9CE VA901 EVLC14S02050

RCLAMP0504F

C916 10p

DAUGHTER_HEADSET

10u

C914

R905 2.2K

CN901 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2K

EVLC14S02050

EVLC14S02050 VA900

C917 10p

VA902

33p

33p

C915 10p

C913

C-1827541

10K

R907

C911

C912

14 16 18

R903

VREG_MSMP_2.7V MICBIAS

33u C907

100K

VREG_MSMP_2.7V

CN902 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 AXK824145YG

U901 1

100K

100K

100K

VREG_MMC_3.0V 0

R904

R901

S900 500873-0802 GND

R917

R920

R916

DAUGHTER B-TO-B

T-FLASH SOCKET

MIC2P MIC2N HP_OUT_L HP_OUT_R EAR_SENSE_N MULTI_ADC HOOK_SENSE_N

33u

C931 47p

C932 47p D901 1

6

2

5

3

4

UCLAMP0505A

- 153 -

MMC_CMD MMC_CLK MICBIAS HP_OUT_L HP_OUT_R V_BACK_UP MIC2P MIC2N

7. CIRCUIT DIAGRAM

G2

LCD_RESET_N EBI2_DATA(0) EBI2_DATA(1) EBI2_DATA(2) EBI2_DATA(3) EBI2_DATA(4) EBI2_DATA(5) EBI2_DATA(6) EBI2_DATA(7) WLED_PWR WLED_1 WLED_2 WLED_3 WLED_4

CN 1 51 52

VREG_LCD_2.8V EBI2_DATA(0) EBI2_DATA(1) EBI2_DATA(2) EBI2_DATA(3) EBI2_DATA(4) EBI2_DATA(5) EBI2_DATA(6) EBI2_DATA(7) LCD_ID +VPWR KEY_COL(6) WLED_PWR WLED_PWR SPK_R+ SPK_RSPK_L+ SPK_LKEY_ROW(1)

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 53 54

CN 2 G1

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

VREG_LCD_2.8V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EBI2_WE_N LCD_CS_N LCD_ADS EBI2_DATA(8) EBI2_DATA(9) EBI2_DATA(10) EBI2_DATA(11) EBI2_DATA(12) EBI2_DATA(13) EBI2_DATA(14) EBI2_DATA(15) LCD_IF_MODE VREG_LCD_2.8V LCD_ID EBI2_OE_N

G4 G3 AXT340164

LCD_IF_MODE LCD_RESET_N LCD_CS_N LCD_ADS EBI2_WE_N EBI2_OE_N EBI2_DATA(8) EBI2_DATA(9) EBI2_DATA(10) EBI2_DATA(11) EBI2_DATA(12) EBI2_DATA(13) EBI2_DATA(14) EBI2_DATA(15)

LCD Connector

SPK_RP

RCV+ RCVMOTOR_PWRWLED_1 WLED_2 WLED_3 WLED_4 KEY_ROW(2) KEY_ROW(3)

SPK_RN

FF SPK_LP SPK_LN

KEY_ROW(1) REW

AXT350164G

KEY_ROW(2) PLAY / PAUSE RCV_P

KEY_ROW(3)

Main Connector

RCV_N

KEY_COL(6)

VPWR

MOD Key TP? TP? TP? TP?

VISION MARK

- 154 -

M_PWR

8. PCB LAYOUT

- 155 -

8. PCB LAYOUT

- 156 -

8. PCB LAYOUT

- 157 -

8. PCB LAYOUT

- 158 -

8. PCB LAYOUT

- 159 -

8. PCB LAYOUT

- 160 -