8. circuit diagram - provinspc2

D2008. ES DE. ទce. 20p. E301 41. CSPESD304. D2018. CSPESD304 zoza .... ANO. 3 3. D3. 10p. USBDM. TP3344. 100K. 0.1u. 0.1u. 0.01u. C3215. C2208.
962KB taille 4 téléchargements 426 vues
8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

4

3

5

7

6

10

9

8

12

11

A

A

G4 G3

TX

RX G2 G1

WCDMA_TX

ANT

C1012 22p

WCDMA_RX

N1002 DFYK61G95LBNCB

B

B W1001 KMS-507

C1013

GSM_TX

RF

G2 G1

C1000 ANTPAD

ANT

22p 1nH

DCS_TX

C

GND5 GND4 GND3

R1002 NA R1007

WCDMA

GSM900_TX

VC2 VC1

VDD

L1002 0.82p

9 10

11

1

C DCS_RX

5

1

L1001 10nH

ANT

C1011 22p

2

C1010 1000p

16 4 2

N1000 LMSP54MA-213

8

6

VCG

GND1

GSM1900_RX

3

GND2

4

V1001 RN47A4

VCCB

GSM900_RX GSM1800_1900_TX

15 13 5 7 3

14

GSM1800_RX

12

51

GSM_RX ANTSW3

R1001

R1006

NA

0 R1005

ANTSW2

0 R1004

ANTSW1

0 R1003

ANTSW0

0

D

D

C1007 0.01u

C1001 10p

C1009 10p

C1008 10p

C1002 0.01u

C1003 0.01u

C1004 0.01u

C1005 10p

E

E

R1810

VDD_A

VCCA

0 R1811

VDD_B

VCCB 0 C1810 10u 2012

C1802 10u 2012

C1811 10u 2012

N1800 LP2985AIBP-2.8 R1804

EXTLDO

5

ON_OFF

GND

NA

F

BYPASS R1800

4

VIN

NA

VOUT

1 2

F R1801

3

NA

NA

VBATI

C1800 0.1u

C1801 1000p

R1825

0 1 R1850

2

0

3 C1850 0.1u

C1852 10u 2012

VOUT VIN VOUT_SE

R1826

LP3981ILD-2.8 6

V_wivi_B

0

VEN

BYPASS

7 GND2

N1850

G

V_wivi_A

0

R1851

5

G

4 GND1 C1851 0.033u

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Changed by: SG Kang

2

3

4

5

6

7

- 227 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

Size:

TITLE:

QA CHK:

A2

ANT SW to ANT

DOC CTRL CHK:

12 1 8 A

U8330 PT V1.3 INTEL PAM

MFG ENGR CHK:

1

H

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

REV:

Drawing Number:

Page: 1

5:01:55 pm

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

A

A

Z1420 TMX-M453 6

IN-

5 4

C1441 2200p

IN+

SHIELD

GND

OUT+

OUT-

C1443 1.2p

1 2 3

C1442 2200p

L1441 100nH

B

B

1608 C1453

RXQA

VCCB C1454

0.01u

RXQB 0.01u C1422 27p

C1423 27p

C1451

RXIA

C1452

0.01u

RXIB 0.01u R1410 0

R1401 0

R1760

C1421

R1440

MCLK

0

0 NA

L1760 1uH

L1422 68nH

C1761 82p

C

C C1760 0.01u

1608 C1448 C1447 0.01u 0.01u L1421 68nH C1403 22p

C1404 C1414 0.01u 22p

C1425 2200p

R1411 3.3K R1430

1608

C1424 22p

22p

L1401 2.2nH

C1400 NA

L1411 6.8nH

C1402 1000p

C1412 1.2p

IFOUT GNDMIX VCCIF IFINA IFINB VCCLF QRA QRB IRA IRB CDQ CDI GNDLF MCLK IFOUTB VCCMIX MIXINA MIXINB GNDBIAS GNDEME RFIN GNDBYP VCCRF GNDIF DATA CLK STROBE GLNA

N1400 LZT-108-5323

VCCREF XOIA XOIB VCCBUS IFLOA IFLOB GNDRFLO RFLOOA XOOA XOOB GNDREF GNDBUS REFON GNDVCO

INDBYP RFOUT VCCPLL VCCPHD PHDOUT VTUNE VCCVCO VCCRFLO RFLOOB XOOON RXON GNDPLL GNDPHD GNDTUNE

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 C3 D3 E3 F3 G3

C1401

WCDMA_RX

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

C1444 22p

D

B10 C10 D10 E10 F10 G10 H10 J10 C8 D8 E8 F8 G8 H8

B1770 TSX-8A

O1

6

R1770

VCXOCONT

1K

10K C1770 0.01u

V1770 BBY58-02W

4

3 HOT2

GND2

2 GND1

HOT1 1

C1778

D 56p R1772 10K

IFLO IFLOBAR C1750 22p

RFLO R1505 NA

C1751 22p

RFLOBAR

5 4 G3 IN

O2

C1773 4.7p

13MHz

R1771

330p

47p

XOOA XOOB E

1 2 3

E

C1772

C1777

C1776 4.7p

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 H3 H4 H5 H6 H7

C1413 1.2p

G2

B7752

G1

Z1400

VCCB

10 C1431 22p

C1407 22p

R1740 C1740 0.01u

C1741 22p

C1730 0.01u

C1731 22p

VCCB

10

L1402 NA R1721

R1730

0

R1720 5.6K C1721 390p

TP1401 TP1402 TP1403

10

C1722 NA

WDAT R1723

F

WRFLOOP

0

WCLK

F

C1720 5600p

WSTR R1431

GPRFCTRL

0 R2108

CLKREQ

100 FROM MARITA SIDE FOR POWER SAVING

G

G

H

H

Engineer:

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Changed by: SG Kang

1

2

3

4

5

6

7

- 228 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

Size:

TITLE:

QA CHK:

A2

UMTS RX (WOPY)

DOC CTRL CHK:

12 1 8 A

U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

MFG ENGR CHK: REV:

Drawing Number:

Page:

12:50:11 pm

10

2

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

4

3

5

6

8

7

10

9

11

12

A

A

WCDMA_TX

OUT

GND4 GND3

GND1

IN

GND2

N1650 CE0401G95DCB000-TT1

R1633 NA

VBATI

B

B R1630

VCCWPA

R1629

0 N1630

13 14

10

9

11

R1623

VCC_DET

GND6 GND7

A1 A2

R1997 VDETECT

GND5

N1620 MAX1820ZEBC

0

0

GND3

RFOUT

GND4 12

0

R1621

WDCDCREF

RF9266

GND2

8

A3

0

VBATI 7

R1626 33K

C1636 NA

6

15

C

C1632 0.01u

16 17 18

VCC_BIAS2

VCC22

VCC_BIAS1 GND1

GND8 VCC11

VCTRL2

VCC12

VCTRL1

5

RFIN

GND9

22 GND10 23 GND11

21

20

_SHDN

OUT

BATT

REF

LX

GND

PGND

B1 C1

VCCWPA

C2

3838 L1621

R1627

C3 4.7uH C4

C1623 10u 2012

C1627 4.7u

R1628 100K

L1602

C1626 330p

0

WPOWERSENSE

39K L1601

C1624 4.7u

C1628 1000p

L1603

C

4 3

L1604 NA

2

L1605 NA R1632

19 C1631 10p

B4

SYNC

COMP

C1622 22p

R1631 VCC21

A4

_SKIP

1

R1617

WPAREF 0

0

IFLOBAR C1635 NA

RFLO

IFLO C1715 100p

C1714 100p

L1720

RFLOBAR

NA

V_wivi_A

C1716 L1507 75

D

4.7p

BLM15BB750SN1J

R1503 0

R1510 0

D

R1701

V_wivi_B

10

C1514 0.01u

C1513 0.01u

C1511 10p

C1510 0.01u

C1512 10p

C1702 22p

C1701 0.01u

C1602 22p

C1601 0.01u

C1509 10p R1603

L1503 5.6nH

V_wivi_A

0

L1504 8.2nH C1504 10p

TP1701 TP1702

XOOA XOOB

4

5

VO

3

RTEMP

Z1500 SX-S205B 1 2 3

R1605

2 1

0

LM20BIM7X

G1 S_OUT G2

B_IN2 G3 B_IN1

2.2p

6 5 4

G3 F3 E3 D3 C3 J1 I1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1

V+

GND1 GND2 NC

L1505 10nH C1507

R1606 NA

R1604 NA

L1506 NA

4p

C1505 22p

R1502 680 L1501

J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 H3 H4 H5 H6 H7

15nH

C1502 4p

0

F

OUT OUTBAR GNDRF MIXOUT MIXOUTBAR VCCIF IFBP IFBPBAR VTUNERF GNDRFLO2 GNDRF1 GNDRF2 GNDRF3 GNDIF

N1700 LZT-108-5322

E

QINBAR QIN INBAR IN VCCBB VCCIFPHD PHDIFOUT VCCIFPLL GNDIFVCO1 VCCIFVCO CLK GNDIFPHD GNDIFPLL WON

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

TXQB TXQA TXIB TXIA C1503 22p R1702 10

C1704 22p

V_wivi_B WDAT

C1703 0.01u

WCLK WSTR

H8 G8 F8 E8 D8 C8 I10 H10 G10 F10 E10 D10 C10 B10

R1501

V_wivi_A

TP1504 TP1503 TP1502 TP1501

GNDRFLO1 GNDIFLO DATA GNDBUS GNDBB VCCRF RFLOBAR RFLO VCCIFLO IFLOBAR IFLO VCCBUS XOOC XOOB

V_wivi_A E

C1508

GNDRFVCO2 STROBE GNDRFPLL TXON GNDRFPHD GNDRFVCO1 GNDTUNERF VCCRFVCO VCCRFPLL PHDRFOUT VCCRFPHD GNDIFVCO2 GNDTUIF VTUNEIF

B1501

F

L1502

C1501 47p

15nH R1711

R1504

R1710

0

680 C1712 NA

R1703

V_wivi_B

4.7K C1710 150p

C1711 3300p

0

G

G

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: SG Kang

R&D CHK:

Changed by: SG Kang

1

2

3

4

5

6

7

- 229 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

H

LG ELECTRONICS INC.

SG Kang

Size:

TITLE:

A2

DOC CTRL CHK:

UMTS TX (WIVI) to ISOLATOR

MFG ENGR CHK:

U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

QA CHK:

REV:

Drawing Number:

12 1 8 A

Page:

5:04:02 pm

3

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

5

4

3

7

6

9

8

10

11

12

VBATI

A

A BLM31PG601SN1 L1300 C1315 C1311 10u 10u 2012 2012

R1301 0

C1312 0.01u

C1313 22p

VDDBUF R1327

PASENSE+

0 C1326 NA

0.05

0

BLM15AB601SN1J L1320

R1322 NA

R1329 3K

C1322

IOUT

R1321 1K

C1325 100p

V1330 2SD2216J NA

PAREG B

VDIG

R1326

R1325

PASENSE-

C1323 100p

R1323 NA

B

R1324 NA

R1328 NA

150p

FF_IN EXPOUT

C1321 470p

R1302

VDIG

C1320 470p

0

R1151

VDDPA

0

VSSPA

C1156 0.01u

C1300 0.068u

I2CDAT I2CCLK SYSCLK2 RESOUT3n

C

C1351 NA

C1350 NA

D

13

B2

1

4

NC

GND1

GND2 5

R1337 C1332 NA

B1

4

3

L1330 33nH

33p 1 5

R1332 0

19 17 16 14 11

PGND GND7 GND6 GND5 GND4 GND3 GND2 GND1

TX_ENABLE BS

R1335

L1332 75 BLM15BB750SN1J

22p

22p

C1336 NA

C1334

C1331 22p

22p

NC

GND2

GND1

R1344 0

C1330 22p

N1331 LDB211G8020C

B1

E3

3

L1331 22nH

6

R1340 NA

2

R1342 NA C1337 22p

4

UB

0

75 C1113

B2

1

5

R1341

C1335

0

C1102

B7714

10p

4 6

L1100 3.9nH

C1333 10p

C1114 7p

Z1100

O1

IN

2

O2 G1 G2 G3

R1140 100K

C1100

DCS_RX

10p L1101 3.3nH

C1115 NA C1101

R1333

TXON

VCCA

0

L1333

D5 QDAT A4 IDAT C5 DCLK

AUXO2 BEARP BEARN PCMUL GPDAT GPCLK

AUXI1 CCO MICIP DAC01 MICIN DAC02 GPA0 DAC03 GPA1 GPA2 N1101 GPA3 LZT-108-5321 DACCLK GPA4 DACDAT GPA5 GPA6 DACSTR GPA7 DEC1 H7 PCMDL DEC2 F6 PCMCLK DEC3 G6 DEC4 PCMSYN E7 ADSTR DEC5

UB

0 R1339 NA

2

2

SKY77321 N1300

R1361 NA

12 6 EGSM_IN

DCS_PCS_OUT

RSVD

R1338 3

E4 F2 F3 G1 B8 B6 C6 C7 C8 D6 D8 D7

1 3 5

15

R1350

10p

DCS_PCS_IN

EGSM_OUT

6

10

VCC1

C1340 NA

0 0

VAPC

18

DCS_TX

VSUPPLY

C1342 NA R1343

33p C1352

A8 IRA A7 IRB A6 QRA A5 QRB B4 RXSTR

RXON

N1330 LDB21897M15C

9 8 7

C1343 NA C1341

R1345 NA

10p

A1 B1 C4 E8 F4 F7 G3 G4 H8

TP1143

TP1142

AVDD

D3 I2CDAT D1 I2CCLK G8 MCLK D2 RESETB

TP1151 TP1152

C1324 100p

VCC2

C1327 33p

GSM_TX

TP1141 F1

H4 G5 H5 G7 E6 E5 C3 B3 A3

VDD1 VDD2 VDD3 VDD4 VDD5 VDD6

C

VDIG R1150 0

VDIG_HERTA C1150 0.01u

C1151 NA

C1153 NA

C1155 NA

C2 C1 D4 E2 H2 H3 B2 E1

REXT VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8 VSS9

QDATA IDATA DCLK

A2 B5 B7 F5 F8 H6

D

C1141 C1140 0.068u C1143 0.068u 0.068u

C1144 C1142 0.068u 0.068u

VDIG_HERTA

G2 NC1 H1 NC2

R1113

RXON

C1112

E

33p

BSEL0 L1230

R1334 0

L1110 18nH

R1213

MODA R1212

R1210

MODD

C1230 NA

100

C1231 NA

C1111

100 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 H3 H4 H5 H6 H7

L1200 100

VCCA C1201 0.01u C1271

XOOB R1272 NA

F

1000p L1201 5.6nH 1608 C1270

XOOA

1000p

NC5 MODA MODB MODC MODD VCCPLL XOOB XOOC NC6 GNDBUF NC3 PS GNDPLL XOOLA

R1250

PULSESKIP

4

C1110 1

GSM_RX

33p

5

L1111 10nH

R1121 NA

N1100 LZT-108-5325

RFHD RFHC GNDRF RFLB RFLA VCCRF QRB QRA IRB IRA REON CLK DATA STROBE

L1120

VCCA

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 C4 C5 C6 C7

C1104 0.01u

C1103 22p

R1103 R1104

0

0

R1105 0

F

R1106 0

R1240

H8 G8 F8 E8 D8 C8 J10 H10 G10 F10 E10 D10 C10 B10

R1273 NA

3 2 O1 G1 IN O2 G2

33p

100

C1205 22p

E Z1110 B7705

G3 F3 E3 D3 C3 K1 J1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1

R1211

MODC

PCTL BSEL RXON TXON GNDPLANE TXOHA TXOHB VCCBUF TXOLA TXOLB GNDRF2 RFHB RFHA GNDRF1

MODB

NC4 GNDVAR GNDVCO5 GNDVCO4 GNDVCO3 GNDVCO2 PHDOUT VTUNE VCCVCO GNDVCO6 GNDSILENT NC2 NC1 GNDVCO1

PCTL

GPRFCTRL 0

0

C1240 NA C1250 NA

L1220

G

2012

R1220

R1224

VLOOP

560

0 C1221 0.01u

1800p

RADDAT RADSTR

TP1203 R1222

C1220 NA

RADCLK G

100uH C1225

TP1201 TP1202

120 C1224 1200p

L1202

R1223 390 C1222 560p

VCCA C1223 330p

C1203 22p

C1202 0.01u

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

Drawn by: JS Joo

R&D CHK:

Changed by: JS Joo

1

2

3

4

5

6

7

- 230 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

H

LG ELECTRONICS INC.

JS Joo

Size:

TITLE:

A2

DOC CTRL CHK:

GSM/DCS (INGELA)

MFG ENGR CHK:

U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

QA CHK:

12 1 8 A

REV:

Drawing Number:

Page:

7:25:06 pm

4

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

DCIN_3

2

A

A

R3378 3.3K E

Q3203 DTA114EETL

VDIG B C

0.1u

VDIG

C2281

4.7u C3013

C2211

4.7u

0.1u

C2213 C2214 0.1u 0.1u

C2212 0.1u

R2220

A12

0

M12

0

A3 R2212

100K

R3026

VBAT_C 0

3

M10 L10 K10 L11 K11 J11 J10 J9 D9

RTEMP VLOOP WPOWERSENSE WRFLOOP GPA6 VBACKUP

NA R3396

U3106 NA

C7

ADCSTR R3384

0

VO

B4

0.1u

1 GND2 NC 2 GND1 V+

E1 C3246

LM20BIM7X 5

4

E2 D1 D3 D2

DCIN_3 C2280 R2214 R2215

F11

0.1 0.05

F12

DCIN_2

C3271 47p

E VBATI

C3272 47p

VBAT

C2607

NA

H10 G3 C6 E3 D10 B1 D4

2012 R3379

B11 B3

R3382

MOTOR_BATT

0

4.7 R3328 8.2K 1%

R3327 180K 1%

DACDAT DACSTR DACCLK

C9 B10 A10

R3041

EXTLDO

100K

VDDBUCK PBUCK VBAT_D

E10 G12 C12 E12 E11 D11 D12 K1 J1 K2 J2

PCMSYN PCMCLK PCMDATB PCMDATA VDIG

100K

R2218

NBUCK

M5

100K

C2209 0.1u

R3047

M3 C2210 0.1u

R3049

100K

100K

R2217

M9

0 C2207

G

0.1u

K8 K5 K4

1

N2000 VINCENNE

DCIO CHREG CHSENSE+ CHSENSE-

R2235

VBAT_C

R2202 0 R2203 1K 1608

1608

3

3 D2

S2 4

2 G1

G2 5

1

D1 6

FGSENSE+

S1

AUXO1 CCO

L2200 V2201 RB521S-30

MIC1P MIC1N

TEST

VSSTH31 VSSTH30 VSSTH29 VSSTH28 VSSTH27 VSSTH26 VSSTH25 VSSTH24 VSSTH23 VSSTH22 VSSTH21 VSSTH20 VSSTH19 VSSTH18 VSSTH17 VSSTH1 VSSTH2 VSSTH3 VSSTH4 VSSTH5 VSSTH6 VSSTH7 VSSTH8 VSSTH9 VSSTH10 VSSTH11 VSSTH12 VSSTH13 VSSTH14 VSSTH15 VSSTH16

VSSPA VDDPA_DAC VDDBUF PASENSE+ PASENSEPAREG IOUT PCMSYN PCMCLK PCMO PCMI VDDCODEC

VDDBEAR

VDDADC VSSADC VSSCODEC VSSBEAR

R2213 0.22

E4 F4 G4 H4 J5 J6 J7 J8 H9 G9 F9 E9 D8 D7 D6 F7 G7 G6 E5 E6 E7 E8 F8 G8 H8 H7 H6 H5 G5 F5 D5

22p C2614

22K R2617

D4 C1

C2615 10 0.068u

D2 D1

22p C2618

D3 C2610 22p

0.068u

C2

HOOK

D5 C2611 100u

C2609 0.01u

BYPASS

A3 A2 B2 B3

SD_SEL SD_MODE

GND

R2621 0

L2605

R2620 0

SPKP SPKM

C2606 0.33u 1608

C2632 22p

C2303

33K C3274 NA

1 2 3

AMPCTRL

0.1u

6 D VDD 5 S NC 4 GND IN

D

R2610 100K

SPKMUTE

C2604 0.1u

IP4025CX20 MICP

AFMS_R_INT CCO

MICN

MICP_INT

ATMS

MICN_INT

ATMS_CAP

ATMS_INT

AFMS_R

ATMS_AD

AFMS_L

AFMS_L_INT

VDD

A2

C2616

A1

22p

A3 A4

X2603 SUMY0004501

R2619

0

R2618

0

TP3318

EARP TP3319

C2630 22p

EARM

C2631 22p

22p

OBG-15S44-C2KU C3270 NA

R3397

E

0

C2613 0.033u

B4 A5 B5

C3266

C3277 NA 4.7uF, 2012

10p 5 2 3 4 6 1

C3 GND4 C4 GND5 C5 GND6

B1 GND1 B2 GND2 B3 GND3

C3268 47p

TJATTE2

D2016 RB521S-30

VO1

IN+

L2606

LM4898ITL

L2608 BLM15BB750SN1J

C2617 0.068u

VO2

IN-

VDIG

C3248

R2613

C2612

C2

C3221

C2608 1u 1608

C 22p C3

N2603 ADG702

NA NA

N2602

L8

3.9K C2605 0.1u

L2603 BLM15BB750SN1J C2638 C2637

A1

0

C2206 2012 10u

C2633

R2609

C2619 100u

L9

M8

C2312

10u 2012

VCORE

WDCDCREF WPAREF VCXOCONT

VDD

C1

3.9K

TXON EXPOUT FF_IN

L4

K12 GPA5 J4 AUXO2

DACDAT DACSTR DACCLK

R2210

33K

B1

R2608

VCORE

R3031 0

L3

M6 AUXI1 M7 MIC2P L7 MIC2N L6 AUXI2

BDATA VIBR

22uH

ELL5GM220M CHOKE COIL

NA

1608

R2607

M4

FGSENSEVSS_A VSS_B VSS_C VSS_D SUB VSSBUCK

VDIG

10u 2012 VBATI

C2205

C3273 R2606 N2601

1u

C2200

BLM18PG121SN1 1608 120 OHM BEAD

0.22

SI1555DL

C2603

0

VMEM

L2202

VBACKUP

C3247

AUDIO AMP VBATI

4

IO3

0

R2208 0.1u

TGBUZZ

NA

NA

C2202 4.7u

C2634

NA C2635

R2200

VRTC

A8 TXON G10 EXPOUT F10 FF_IN BEARP

IO2

Q2200

A5

1608 5

REF1

0

BACKUP BATTERY

R3345 0.51 2125

A4

R2615

R2614

KPD9D-8S-2.54SF

6

IO4

REF2

R2201 C2203 1u

B5 DACO1 G11 DACO2 H11 DACO3

BEARN

IO1

2

EXTLDO

A1 SWBUCK B2 VBUCK C3 VDD_IO

ADSTR

0 R3046

V2300 DALC208SC6

VDD_B

MOD1

100K

R3045

VDD_A

C11

A2

FB4

NA

NA

BA3000

VBAT_B VBAT_C

GPA0 GPA1 GPA2 GPA3 GPA4 GPA6 GPA7 GPA12 GPA13

R2306 47

5 6 7 8 9 10

0

A11

VBAT_A

R3043

VSSPA VDDPA VDDBUF PASENSE+ PASENSEPAREG IOUT

F

R2313

B12

M11 VDD_D L12 VDD_E L2 VDDLP

R3042

100K PT1 47K 1%

VDD_B

RB521S-30

15K

0.05 R2216

Q2201 SI5441DC 1 8 D1 D6 2 7 D2 D5 3 6 D3 D4 4 5 G S

NA 1608

VDD_A

VREF DEC0 DEC1 DEC2 IREF

100K

R3019 R2205

J12 L5 K6 K7 H12

MCLK SDA SCL CLK_REQ SLEEP

NA

100K

R2101

VBATI

C

SDAT SCLK SRST

P1 P5 P6 P2 P3 P7 P4 P8 GND3 GND1 GND4 GND2

22p

K9 C8 B9 K3 C10

X2300 R2305

C2302

SIMDAT0 SIMCLK0 SIMRST0

FB3

0

C2301 H3 SIMDAT G1 SIMCLK G2 SIMRST F3 CDCDA C2300 F2 CDCDB

1 2 3 4 11 12

V3202

1u

H1 J3 H2

R3248 TP3316 INDICATOR LED

1608 1u

1000p

10K

D

B6 LED2 L1 32KHZ C2 SIMOFF F1 SIMVCC

XTAL1 XTAL2

R2312

VDIG

B

C2302 & C2303 CLOSER TO SIM SOCKET SIM HOLDER

1

0

TP2310

LED1

R3294

TP2311

INTLCKB

RESOUT0n IRQ0n PWRRSTn

NA R3376 0

A6

2

M1 M2

R3002 TP3000

R2107

A9 RESETB C1 IRQ B8 PWRRST

ONSWA ONSWB ONSWC

0

RTCCLK

VDIG

EN_LED_TC

R2314

C4 C5 A7 B7

MCLK I2CDAT I2CCLK CLKREQ PWRREQn

1SS388

ROP-101-3029_2C

ONSWAn ONSWBn ONSWC

B

EN_LED_R 100K

R2106

D2010 C2621 TP3004

C3269 47p

C3267 NA

X2602

C3278 100p

VDIG

VEXT15

N2203 VDIG 2 C2274 1 0.1u

D2015 R3381 RB521S-30 47K

VSS

F

VOUT NC

3 C2272 4 1u 1608

S-817A15ANB-CUE-T2

R3385 NA R3395

VIN

GPA6

0 C3275 NA

R3303 100K

R3386 NA

1.5V REGULATOR

3.3V REG C2276 100p

N2204

PWRRSTn

3 2

VBUS

1

GPIO05

ON_OFF BYPASS

IRDA_REG_CTRL

VBATI

GND VIN

VOUT

3 2

5

LP2985IM5X-3.3

1

R2232 10K

USBSENSE

100K

C2277 4.7u

2.2u 2012

R3051

C2278

C3046 100p

N3000

VUSB

4

ON_OFF BYPASS

G

4 VIRDA

GND VIN

VOUT

R3050 0 5

LP2985IM5X-2.8 C3052 4.7u

C3051 2.2u 2012

R2233 51K

IRDA REGULATOR

USB REGULATOR H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

TAE-SUNG, HA

R&D CHK:

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

1

2

3

4

5

6

7

- 231 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

TAE-SUNG, HA

Drawn by:

REV:

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A VINCENNE U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

Drawing Number:

Page:

7:25:29 pm

5

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

4

3

6

5

8

7

9

10

12

11

* MEMORY CHANGE HISTORY

VUSB

1.5V

U8100 WS01-5

VRTC VEXT15

A 0

R2237

0

R3103

0

R2222

0

0

OPTION U8100 ES01-2

TP3317

R2403

R3110

22p

0.1u C2217

0.1u C2223

0.1u C2222

0.1u C2244

0.1u C2243

0.1u C2242

0.1u C2216

0.1u C2247

0.1u C2246

0.1u C2245

0.1u C2256

0.1u C2219

0.1u C2253

0.1u C2250

0.1u C2255

0.1u C2257 0.1u C2258

0.1u C2262

0.1u C2252

0.1u C2263 0.1u C2259

0.1u C2251

0.1u C2260

64/64/16 64/64/16 64D/64D/16PS 128L/128L

0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

64/64/16 64/64/16

0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

U8100 ES01-3 TOSHIBA

128/128/64 128

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

U8100 ES01-6 TOSHIBA

128/128/64 128 128/128

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4

OPTION

U8100 PT V1.0 Staggered TOSHIBA

U8120 PT V1.1 Staggered INTEL

Rout track on inner layer DAT(15) DAT(14) DAT(13) DAT(12) DAT(11)

0.1u C2261

DAT(10) DAT(9) DAT(8) DAT(7)

NA

0

B

DAT(6) DAT(5)

RTC_GND

TP2106

DAT(4)

L14 NC0 E5 NC

TCK TMS TDI TDO TRST_N RTCK TEMU0_N TEMU1_N IRRX IRTX IRCTRL MMCCLK MMCCMD MMCDAT MSSCLK MSBS MSSDIO SIMDAT0 SIMRST0_N SIMCLK0 SIMDAT1 SIMRST1_N SIMCLK1 KEYOUT0_N KEYOUT1_N KEYOUT2_N KEYOUT3_N KEYOUT4_N KEYOUT5_N KEYIN0_N KEYIN1_N KEYIN2_N KEYIN3_N KEYIN4_N PCMCLK PCMSYN PCMDATA PCMDATB TSYP TSYM TSXP TSXM

TP2404 TP2405

K20 E1 J21 AA11 Y12 AA13 R14

ADR(16)

C3137

IrDA

VCC

6 0.47u

ADR(21) ADR(22)

TXD LEDK LEDA

1608

KEY I/F

MEM_ADV_N 100K

ADR(20)

H8 J2 H1

MEM_OE_N

ADR(23)

F5 D5

MEM_WE_N

2

ADR(24) ADR(23) ADR(22) ADR(21) ADR(20) ADR(19) ADR(18) ADR(17)

ADR(15) ADR(14) ADR(13) ADR(12) ADR(11) ADR(10) ADR(9) ADR(8) ADR(7) ADR(6) ADR(5) ADR(4) ADR(3) ADR(2) ADR(1)

C

B6 K6

F2_VCC1 F2_VCC2

_F2_OE _F1_OE _R_OE _F_WE _R_WE

VMEM

B5 L4

F1_VCC1 F1_VCC2

DAT(2)

F3 C2

MEM_BE1_N MEM_BE0_N

DAT(3)

_R_UB _R_LB

DAT(4)

B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

DAT(5) DAT(6) DAT(7) DAT(8) DAT(9) DAT(10) DAT(11)

VMEM

DAT(12)

J8 K7 L3

VCCQ2 VCCQ1 VCCQ0

VSS7 VSS6 VSS5 VSS4 VSS3 VSS2 VSS1 VSS0

K4

S_VCC

D

K5

P_VCC

D4

F_VPP

C3136 0.22u 50V 1608

DAT(14)

100K

R3400

0.1u

0 V2203 VPPFLASH_MEM

A1 A2 A7 A8 M1 M2 M7 M8

ADDRESS X DATA = 2^24 X 2^4 = 2^28 =256MBIT

DAT(0:15)

NA

Rout track on inner layer DAT(15) DAT(14) DAT(13) DAT(12) DAT(11) DAT(10)

LCD I/F

DAT(9) DAT(8)

VDIG

DAT(7) DAT(6) DAT(5) DAT(4) DAT(3) DAT(2) DAT(1) DAT(0)

I2CDAT CIPCLK CIVSYNC CIHSYNC CIRES_N CID0 CID1 CID2 CID3 CID4 CID5 CID6 CID7

CS1 MEM_CS1_N

J7 H6 G6 H5 J4 G4 J3 G2 H7 J6 G5 J5 H4 G3 H3 H2 K3 G8 K1 C5 J1

VMEM

CAMERA I/F

VDIG

D6 K2

MEM_CLK MEM_WAIT_N RESOUT0n MEM_ADV_N

I2CCLK MEM_WE_N

K8 C6 G7 F4 E4 E5 H8 J2 H1 F5 D5 F3 C2

R3333 NA B4 C4 L1 L2 L5 L6 L7 L8

I2CCLK_CAMERA

PCM I/F

A23 = 256Mbit, A22=128Mbit

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

A25 A24 A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 _F3_CE A8 _F2_CE A7 _F1_CE A6 A5 S_CS2 A4 _S_CS1 A3 A2 _P1_CS A1 _P2_CS U3104 A0 NZ48F4000L0YBQ0 P_MODE_CRE CLK WAIT

Short-256Mbit E3 Open-128Mbit D3 0 ADR(24) C3 R3399 C7 ADR(23) B7 ADR(22) E6 ADR(21) B3 ADR(20) B2 ADR(19) D2 ADR(18) F8 ADR(17) E8 ADR(16) F7 ADR(15) D8 ADR(14) C8 ADR(13) B8 ADR(12) E7 ADR(11) D7 ADR(10) F6 ADR(9) E2 ADR(8) F2 ADR(7) C1 ADR(6) B1 ADR(5) D1 ADR(4) E1 ADR(3) F1 ADR(2) G1 ADR(1)

ADR(1:24)

E

F

FLASH

_F_RST _F_WP _ADV F2_VCC1 F2_VCC2

_F2_OE _F1_OE _R_OE

F1_VCC1 F1_VCC2

_F_WE _R_WE

VMEM

B6 K6

B5 L4

G

_R_UB _R_LB VCCQ2 VCCQ1 VCCQ0

VSS7 VSS6 VSS5 VSS4 VSS3 VSS2 VSS1 VSS0

S_VCC P_VCC F_VPP

J8 K7 L3

C3276

C3222

K4

0.1u

0.1u

K5 D4

VPPFLASH_MEM

C3225 0.22u 50V 1608

1

Engineer:

3G HANDSETS LAB DEVELOPMENT GROUP1

SUNG-JU, YOU

R&D CHK:

SD(L:ACTIVE, H:SHUTDOWN)

TITLE:

LOW POWER MODE : LEDA VCC DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

4

5

6

7

- 232 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

REV:

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

SUNG-JU, YOU

Drawn by:

3

0.1u

RB521S-30 NA

MEM_WAIT_N LCDRESX LCDCSX_SUB LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

0.1u

VMEM

1K

MEM_CS3_N MEM_WE_N MEM_OE_N MEM_BE0_N MEM_BE1_N MEM_ADV_N MEM_CLK

R3319

MEM_CS0_N MEM_CS1_N

R3337

CS2 not used

DAT(15)

J8 H7 B10 D9 C8 D8 C1 D3 B9 G8 D2 D19 C19 D18 C20 C21 E18 B18 D17 C18 B19 A20 H13 G14 B20 Y2 W3 H18 H15 G21 E19 E20 E21 H14 F19 F20 G18 G19 G20

C3135 C3134

C3133

DAT(13)

SIR TRANCEIVER

2

B

ADR(16)

MCP

_F_RST _F_WP _ADV

H

1

A23 = 256MBIT

DAT(1)

4 3

A25 A24 A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 _F3_CE A8 _F2_CE A7 _F1_CE A6 A5 S_CS2 A4 _S_CS1 A3 A2 _P1_CS A1 _P2_CS U3103 A0 RD38F4050L0YTQ0 P_MODE_CRE CLK WAIT

ADDRESS X DATA = 2^24 X 2^4 = 2^28 =256MBIT

ADR(1:24)

E3 D3 C3 C7 B7 E6 B3 B2 D2 F8 E8 F7 D8 C8 B8 E7 D7 F6 E2 F2 C1 B1 D1 E1 F1 G1

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

ADR(24)

DAT(0)

A

27

RXD SHIELD

R3346

SD 8

5

R3338

ADR(19)

MEM_OE_N

470 7

F4 E4 E5

RESOUT0n

ADR(18)

VCORE

VIRDA

GND

MEM_CLK MEM_WAIT_N

ADR(17)

VDIG

RTC_GND

N3100 CIM-80S7B-T

100K

ADR(15)

1

MARITATCK MARITATMS MARITATDI MARITATDO MARITATRST MARITARTCK MARITATEMU0 MARITATEMU1

R3323

ADR(14)

R2303 R3126

R2121 NA

JTAG I/F

R2122 3.3K

W8 R10 Y9 AA9 V9 Y8 P11 V10 P20 P19 M15 L19 J14 J19 K19 K14 K15 N18 N19 N20 M19 L15 M18 P14 AA17 Y17 W17 V16 W18 AA15 Y15 W15 V15 W16 V3 W1 W2 V4 R13 V13 W14 Y13

TP2401 TP2402 TP2403

G

VDDMC VDDDM VDDUSB VDDRTC VDDA0 VDDA1 VDDA2

N3 HSSLRXCLK N8 HSSLRX N4 HSSLTXCLK N7 HSSLTX

HSSLRXCLK HSSLRX HSSLTXCLK HSSLTX

HSSL

AA19 N1 R12 Y14 M20 D20 B12 R1 Y1 AA7 H20 A15 L21 A17 B1 K2 A9 B6 R20 M2 N2 Y10 C2 B16 A13 A11 B8 A5 A3 H2 U1 AA1 AA3 Y6 Y18 V20 N21 B21 A19

J15 USBDP J20 USBDM H19 USBPUEN

USBDP USBDM USBPUEN

USB

VDDC00 VDDC01 VDDC02 VDDC03 VDDC04 VDDC05 VDDC06 VDDC07 VDDC08 VDDC09 VDDC10 VDDC11 VDDC12 VDDC13 VDDC14 VDDC15 VDDC16 VDDC17 VDDC18 VDDE00 VDDE01 VDDE02 VDDE101 VDDE102 VDDE104 VDDE106 VDDE108 VDDE110 VDDE112 VDDE200 VDDE201 VDDE202 VDDE203 VDDE204 VDDE205 VDDE206 VDDE207 VDDE208 VDDE209

P3 DACCLK P2 DACDAT P4 DACSTR P7 ADCSTR

K8 C6 G7

ADR(13)

100K

1SS388

DACCLK DACDAT DACSTR ADCSTR

DAC

F

D2012

VSSMC VSSDM VSSUSB VSSRTC VSSA0 VSSA1 VSSA2

BL_EN FOLDER_DET EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B IRDA_REG_CTRL

PDIRES_N PDIC0 PDIC1 PDIC2 PDIC3 PDIC4 PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7 I2CSCL I2CSDA CIPCLK CIVSYNC CIHSYNC CIRES_N CID0 CID1 CID2 CID3 CID4 CID5 CID6 CID7

ADR(12)

R3322

USBSENSE

MARITA

D6 K2

MEM_CS3_N

ADR(11)

NA

LCDVSYNCI SPKMUTE

E

CS0_N CS1_N CS2_N CS3_N WE_N OE_N MEMBE0_N MEMBE1_N MEMADV_N MEMCLK MEMWAIT_N

VMEM

ADR(10)

R3321

KEY_LED_ONOFF

D2000 ROP-101-3035_1

K18 E3 J18 R11 V12 W13 V14

NA

R2301

TP2125

CAM_FLASH_SHOT

PULSESKIP

VSSE00 VSSE01 VSSE02 VSSE100 VSSE102 VSSE104 VSSE106 VSSE108 VSSE110 VSSE112 VSSE200 VSSE201 VSSE202 VSSE203 VSSE204 VSSE205 VSSE206 VSSE207 VSSE208 VSSE209 VSSE210 VSSE211

VDIG

ADR(9)

R3320

UART1

ADR(8)

DAT(0:15) A7 B7 C7 D7 C6 B5 C5 D6 B4 C4 D5 B3 D4 C3 B2 A1

J7 H6 G6 H5 J4 G4 J3 G2 H7 J6 G5 J5 H4 G3 H3 H2

C5 J1

CS 0,3

ADR(7)

TP3117 TP3118

UARTRX1 UARTTX1 UARTRTS1 UARTCTS1 CAM_REG_EN CAM_FLASH_ON

IRQ0n

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

L4 M7 W9 E4 D15 D13 G10 G9 H8 A2 G4 R4 U4 R9 V8 Y16 V18 Y21 F18 A21 D16 L18

UART0

CAMERA_DET GPIO05 AMPCTRL TGBUZZ UARTRX0 UARTTX0

GPIO00 GPIO01 GPIO02 GPIO03 GPIO04 GPIO05 GPIO06 GPIO07 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 GPIO14 GPIO15 GPIO16 GPIO17 GPIO20 GPIO21 GPIO22 GPIO23 GPIO24 GPIO25 GPIO26 GPIO27 GPIO30 GPIO31 GPIO32 GPIO33 GPIO34 GPIO35 GPIO36 GPIO37 GPIO40 GPIO41 GPIO42 GPIO43 GPIO44 GPIO45 GPIO46 GPIO47

MEM_CS0_N

3.3K

BL_PWL 7C_LED_VDD_EN

TP3313

D

M14 P18 R21 R8 P9 AA2 Y3 W4 V5 Y4 V6 W5 Y5 AA5 W6 V7 W7 Y7 P10 P15 N14 W20 V19 W21 U18 T18 U19 U20 N15 U21 T19 T20 R19 R18 V17 AA21 Y19 AA20 W19 Y20

R2622

R2102

100K

ISSYNCn ISEVENTn CLKREQ

E2 J7 F3 F2 K4 K3 L7 G3 G2 K8 H4 G1 H3 K7 J2 J4 J3 J1 L8

M3 ISSYNC_N M4 ISEVENT_N V2 IRQ0_N

0.8 PITCH 8 X 11 X 1.2 0.8 PITCH 8 X 11 X 1.0 0.8 PITCH 8 X 10 X 1.2

ADR(6)

3.3K R3330

PWRREQn

KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5 KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4 PCMCLK PCMSYN PCMDATA PCMDATB

130K

C2104 1000p

R2105

RESOUT3n

C

ADR(5)

TP3115 TP3116

TP2102

256/64 256 option-128

K3 G8 K1

ADR(4)

R2304

RESOUT0n RESOUT1n

100K

R2104

PWRRSTn

DAT(0)

ADR(3)

2

47

0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.4 0.8 PITCH 9 X 12 X 1.25 0.8 PITCH 9 X 11.5 X 1.0

ADR(2)

4.7K R3329

R2109

ADR(1)

Q3202 PMST3904

SYSCLK1 SYSCLK2

MCLK SYSCLK0 SYSCLK1 SYSCLK2 SERVICE_N RESPOW_N RESOUT0_N RESOUT1_N RESOUT2_N RESOUT3_N RESOUT4_N CLKREQ PWRREQ_N

C17 B17 G13 C16 C15 B15 H12 D14 B14 C14 G12 B13 C13 H11 D12 C12 G11 D11 C11 H10 C10 D10 H9 C9

3

TP3126

P13 R3 T2 T3 L3 R2 F4 L1 P8 U2 U3 M8 T4

DAT(2) DAT(1)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24

TP3111 TP3112 TP3113 TP3114

MCLK

330p

ADR(1:24)

4.7K

C2102

100K

E

TP2101

100K

TP2100

R3127

120K

R3100 NA Q2100 RN1107

SIMDAT0 SIMRST0 SIMCLK0

B

DIRMOD0 DIRMOD1 DIRMOD2 DIRMOD3 DCLK IDATA QDATA TXON RXON RFCLK RFSTR RFDAT BANDSEL0 BANDSEL1 ANTSW0 ANTSW1 ANTSW2 ANTSW3 PCTL

C

R2123

RTCBDIS_N RTCIN RTCOUT RTCDCON RTCCLK

W10 V11 W11 P12 W12

DAT(3)

VPPFLASH

128/128/64 128 128/128/64 128 128/128/64 128

DAT(0:15)

0

0.1u C2220

R2238

0.1u C2221

0.1u C2218

C2101

100

22p

2

32.768KHz

C2100

R3325

1

C2100 and C2101 close to B2100

4 3 MC-146_7pF B2100

MODA MODB MODC MODD DCLK IDATA QDATA TXON RXON RADCLK RADSTR RADDAT BSEL0 GPRFCTRL ANTSW0 ANTSW1 ANTSW2 ANTSW3 PCTL

ONSWC

32.768KHz

0

RF I/F

47

R2221

RTCCLK

R2241

R2100

R2223

U8100 ES01-1 DEFAULT

U8100 PT V1.0 NMBI TOSHIBA

U8100 PT V1.1 Staggered AMD

TP3103

VMEM

1.5V

TP3102

VDIG

3.3V

A1 A2 A7 A8 M1 M2 M7 M8

VCORE VMEM

1.8V

DU0 DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU7

VCORE

2.75V

DU0 DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU7

VDDC 1.5V VEXT15

1.8V

0.8 PITCH 14 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4 0.8 PITCH 10 X 8 X 1.4

TP3101

VDDE 1.5V

MCP 64/08. 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16 64/64/16

TP3100

U8100 WS01-1 U8100 WS01-2 U8100 WS01-3 U8100 WS01-4 2002.09.13

VDDC 1.5V

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A MARITA U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

Page:

Drawing Number:

9:42:54 am

6

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

3

5

4

7

6

8

10

9

11

12

VBATI

SC600B

PDM : ENBY0017602

VCAM

7C_LED_VDD

AXK7L80225

7C_LED_VDD CAM_FLASH_ON CAM_FLASH_SHOT

G3

G4

10

11

9

12

8

13

R3388

R3263

0

4.7

N3201 1 2 3

CID4 BL_PWL FOLDER_DET

4 FB2

CID5 R3357

CIVSYNC

KEY_LED-

51

I2CCLK_CAMERA 7

14

6

15

5

16

R3366

51

4

17

R3367

51

3

18

2

19

R3365

R3360

51

CID3 51

100

7C_LED_VDD_EN EN_LED_TC

B

C3261

C3260

C3259

C3258

20p

20p

20p

12

6

5

4

1

2

3

C

Q3200 EMX18 R3209

C3 ESD4

20p

C1 ESD3

CSPESD304

A3 ESD2

KEY_LED_ONOFF R3207

KEYPAD BACKLIGHT BLUE LED I/F D

R3210 Q3201

NA 0 NA

R3223

0

R3225

NA

PCMDATA

3 2

HF SPK P TP3204

RB521S-30 NA

UARTRTS1

R3206

UARTRX1

1K

R3232 R3233

0 NA

VBAT

G R3235 NA

0

R3341

NA

0

C3215

2.75V

C2208

33u

1u

3216

1608

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP1

S .Y SEOK

R&D CHK:

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

4

5

6

7

- 233 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

S .Y SEOK

Drawn by:

I/O CONNECTOR

3

DTC SENSE TP3205

1

3

4

D2

D3

D4

CRS08 V3200

2

USB FILTER

5

R3237

UARTTX1

GND

USBPUEN

6

NA

D5

R2504

R2501

SMF05C

C3212 1000p C3213 1000p C3219 1000p

TP3344

USBUF01W6

D1

TP3345

6 5 4

NA

L2500 1 D1 D4 2 3_3V GND 3 D2 D3

PCMDATB

R2319

F

V3201

NA

0 0

0 0

NA

R2503

R2500

CAMERA_DET

R3227 R3228

R3229 R3230

TP3346

0

VBATI

CAMERA ROTATION DETECTOR

BLM18PG121SN1 L2201

TP3202

V2500

VCAM

USBDP

R3220 R3249 R3222

NA

HF MIC

C3220 0.1u

R2502

USBDM

20_5124_024_500_858 X3203 25 VBAT_GND_1 26 VBAT_GND_2 1 BATT_ID 2 HF_MODE 3 DSR 4 PWR_+5V_1 5 PWR_+5V_2 6 ON_SW1 7 PCM_RXA_IN 8 PCM_CLK 9 PCM_SYNC 10 USB_RX 11 PCM_TXA_OUT 12 PWR_GND_1 13 RXD 14 TXD 15 USB_TX 16 USB_PWR 17 DCD 18 RI_TMS 19 PWR_GND_2 20 RFR_RTS 21 PWR_+4_2V_1 22 PWR_+4_2V_2 23 CTS 24 DTR TP3307 27 V_BAT_1 5V 28 V_BAT_2 29 V_BAT_3 30 GND1 31 GND2

HF SPK N TP3203 Q2300 RN1107

VBUS

C3205 10p

1

R3252

PCMCLK PCMSYN

E

100K

NA

5

TP3338 TP3339 TP3343 TP3340

C B

PDM : ENEY0003301

VBACKUP

100K

VCC

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B5

SP3205 SP3200 SP3206 SP3207 SP3201 SP3208 SP3202 SP3209 SP3203 SP3210 SP3211 SP3204 SP3212

NA

R2505

TP3306

UARTCTS1

DTMS_e DFMS_e CTMS_e CFMS_e VPPFLASH_e CTS_ON_e DCIO_e

GND5 C2 GND4 C1 GND3 B4 GND2 B3 GND1 B2

ONSWBn DCIN_3

IP4022CX20

DTMS_i DFMS_i CTMS_i CFMS_i VPPFLASH_i CTS_ON_i DCIO_i

100K 0.1u 0.1u 0.01u

NA

D2 D3 C3 D4 TP3337 D5 TP3336 D1 C5

UARTRX1 UARTTX1 UARTRX0 UARTTX0

R3347

C4

300K

N2300 TP3342 TP3341

R3401

UMC4N

VDIG

VBAT

C3245 10u

E

NA NA NA NA

R3398 C2304 C2500 C2279

240K

R3332

R3211

KNATTE R3353 R3352 R3351 R3350

NA

4

TP3200

NA

VDIG

CAMERA REGULATOR

2

D2014 1SS388

CAMERA I/F

VPPFLASH_MEM VPPFLASH

1

D2013 1SS388

CURRENT LIMIT

R3331

100K

R3344

100

R3390

15mA x 16 = 240mA

VCAM

N3200 A3212ELH 1 VDD 3 GND OUT 2

R3389

12

F

C3204 0.1u

6

KEY_LED-

B2

GND

C3 ESD4

A1

C1 ESD3

ESD1

A3 ESD2

CSPESD304 D2018

A1 ESD1

C3

B2

GND

C1

ESD4

D2009

A3

ESD3

G2

CSPESD304

A1

ESD2

C3

ESD1

C1

ESD4

20

B2

GND

A3

ESD3

CSPESD304 D2008

A1 ESD1

C3249

ESD2 GND

C3252

20p

B2

C3255

20p

1 G1

R3208

VBATI

G

EN

C3201 1u 1608

8 7

CID7

E

2012

FID1

9

CID6

HF DETECTION

C3243 470p

GND CF2-

SUB LCD BACKLIGHT 4.5V

I2CDAT R3363

SYSCLK1

DCIN_2

MIC5219BM5

VIN FID0

10

FB1

B'd to B'd CONNECTOR I/F

C3244 2.2u

CF1-

1608

MARITATEMU1 MARITATEMU0 MARITARTCK MARITATRST MARITATDO MARITATDI MARITATMS MARITATCK

CAM_REG_EN

CF1+

CIHSYNC

CID0

EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5

U3102 1 5 IN OUT 2 GND 3 4 EN ADJ

CF2+

C3203 1u 1608

CIRES_N

CIPCLK

SC600BIMSTR

VOUT

CHARGE PUMP

51

CID2

LCDCSX_SUB LCDRESX LCDVSYNCI LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

C3202 10u 2012

51

CID1 EARM EARP BL_EN MOTOR_BATT SPKP SPKM

5

1608 R3364

NA

D

1u 1608

X3201

D2007

C

C3200

ONSWAn KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4

20p

B

A

VBATI

R3236

VDIG CONN_10_5087_060_920_829 X3200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

2.7K

A

REV:

Size: A2 BB MAIN PCB MULTIMEDIA INTERFACE 12 1 8 A U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

Drawing Number:

Page:

2:11:39 pm

7

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

2

4

3

6

5

7

8

10

9

12

11

A

A 1.5V

1.5V

1.5V

VEXT15 WANDAVDDA

1.5V

VCORE WANDAVDDD

0

0

R2224

R2236

VCORE VRTC VEXT15

VCORE

B

B C2227 0.1u

C2229 0.1u

C2238 0.1u

C2234 0.1u

C2236 0.1u

C2241 0.1u

C2240 0.1u

C2239 0.1u

C2230 0.1u

C2232 0.1u

B2 EMIF_A23 E5 EMIF_A22 A1 EMIF_A21 A2 EMIF_A20 B3 EMIF_A19 C4 EMIF_A18 B4 EMIF_A17 E6 EMIF_A16 C6 EMIF_A15 A5 EMIF_A14 E7 EMIF_A13 B6 EMIF_A12 C7 EMIF_A11 A7 EMIF_A10 A8 EMIF_A9 E8 EMIF_A8 C8 EMIF_A7 E9 EMIF_A6 C9 EMIF_A5 B9 EMIF_A4 C10 EMIF_A3 A10 EMIF_A2 E10 EMIF_A1

B1 D2 G1 K2 M1 R1 T2 U5 R13 U16 R16 N17 K17 H17 F17 D16 A17 B14 A12 B8 A6 A3 L15 R12 T17 U6 U10 R11 JTAG_TRSTN JTAG_TCK JTAG_TMS JTAG_TDI JTAG_TDO EMU1 EMU0

VDD21 VDD20 VDD19 VDD18 VDD17 VDD16 VDD15 VDD14 VDD13 VDD12 VDD11 VDD10 VDD9 VDD8 VDD7 VDD6 VDD5 VDD4 VDD3 VDD2 VDD1 VDD0 VDD_DPLL VDDA_CS_APLL VDD_CLK32 VDDA_TX VDDA_RX VDDA_BG

G16 G17 G15 F16 G13 E15 F13

47p

C3265

R3380

2.7K

R3383

3.3K

VCORE

VDIG

HSSL LINK (MARITA)

N8 U8 U7 R7 T7 B16 A16 A15 C14

HSSLTX HSSLRXCLK HSSLRX HSSLTXCLK

D4 A13 B12 U12

ISSYNCn ISEVENTn

CLK INTERFACE

U13 T16 R15 T15 N13

C2103 330p

MCLK RTCCLK CLKREQ RESOUT1n

VINCENNE INTERFACE

N15 L13 M15

DACCLK DACDAT DACSTR

E12 C13

TP2119

F

ROP-101-3033_1

HSSLRX_D HSSLTX_CLK HSSLTX_D HSSLRX_CLK ID_BALL IS_SYNC_N IS_EVENT_N APLL_ATEST1 MCLK CLK32 HCLK CLKRQ RESET_N

EXT_MEM_UBUS10 EXT_MEM_UBUS11 EXT_MEM_UBUS12 EXT_FRAME_STROBE

DAC_CLK DAC_DAT DAC_STR UART_TX UART_RX

EMIF_D0 EMIF_D1 EMIF_D2 EMIF_D3 EMIF_D4 EMIF_D5 EMIF_D6 EMIF_D7 EMIF_D8 EMIF_D9 EMIF_D10 EMIF_D11 EMIF_D12 EMIF_D13 EMIF_D14 EMIF_D15 EMIF_D16 EMIF_D17 EMIF_D18 EMIF_D19 EMIF_D20 EMIF_D21 EMIF_D22 EMIF_D23 EMIF_D24 EMIF_D25 EMIF_D26 EMIF_D27 EMIF_D28 EMIF_D29 EMIF_D30 EMIF_D31

EMIF_AWE_N EMIF_ARE_N EMIF_AREADY

U11

TP2116

D2006 DAC_I_OUT DAC_I_OUT_INV DAC_Q_OUT DAC_Q_OUT_INV DAC_TXEXTRES

VSS0 VSS1 VSS2 VSS3 VSS4 VSS5 VSS6 VSS7 VSS8 VSS9 VSS10 VSS11 VSS12 VSS13 VSS14 VSS15 VSS16 VSS17 VSS18 VSS19 VSS20 VSS21 VSS22 VSS23 VSS24 VSSA_CS_APLL VSSA_RX VSSA_TX VSSA_BG

E

C2235 0.1u C2228 0.1u C2225 0.1u

C

CPU_IACK CPU_XF CPU_IRQ1 CPU_IRQ0 CPU_CLKOUT

C2 C1 F5 E3 G5 E1 F2 F1 G3 G2 H5 H1 H2 J2 J3 J5 K3 K5 K1 L1 L3 M2 L5 N1 M3 M5 P2 P3 R2 T1 N5 U1

D

E

U3 T3 U2

N12 T14 R14 E17

N6 R5 N7 R6 M17

F TP2120

D3 F3 H3 L2 N3 R3 R4 T4 U15 U17 P16 L16 J16 H16 F15 C16 B15 C12 B11 B10 B7 C5 C3 T6 T12 N11 T8 R8 T11

RF TX DATA

TXIA TXIB TXQA TXQB

ADC_I_IN ADC_I_IN_INV ADC_Q_IN ADC_Q_IN_INV ADC_RXEXTREF_P ADC_RXEXTREF_N AD_STR

GPO0 GPO1 GPO2 GPO3 GPO4 GPO5 GPO6 GPO7

C2400

ADCSTR

R10 N10 R9 T9 T10 N9 0.1u M16

L17 K13 K15 K16 J15 J13 H15 H13

RXIA RXIB RXQA RXQB

RADIO_CLK RADIO_DAT RADIO_STR

C17 BOOTMODE0 B17 BOOTMODE1 E13 BOOTMODE2 C15 BOOTMODE3

NA

R17 P15 M13

WCLK WDAT

BG_REF

R3326

RF RX DATA

PMST3904

D15 TESTMODE E11 ANALOG_ENABLE C11 APLL_BYPASS A11 CS_BYPASS

WSTR

1

3

Q3204

2

D

RF CONTROL

C2226 0.1u

C2231 0.1u C2237 0.1u

100K

R2402

C

100K

R2401

C2224 0.1u

C2233 0.1u

1%

TP2117

TP2321

TP2320

TP2322

G

R2120 NA

TP2118

C2215 0.1u

R2400 43K

G

H

Engineer:

3G HANDSETS LAB. DEVELOPMENT GROUP 1

MYUNG-LAE, CHO

R&D CHK:

TITLE:

DOC CTRL CHK: MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

1

2

3

4

5

6

7

- 234 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

Tuesday, September 04, 2003

10

QA CHK:

H

LG ELECTRONICS INC.

MYUNG-LAE, CHO

Drawn by:

REV:

Size: A2 BB MAIN PCB 12 1 8 A WANDA U8330 PT V1.3 STG INTEL PAM

Drawing Number:

Page: 8

9:42:54 am

11

12

8. CIRCUIT DIAGRAM

1

3

2

4

8

9

10

11

12

A A

C

D

TVS2

NA

LCDVSYNCI LCDWRX LCDRS LCDCSX_MAIN LCDRDX PDID0 PDID1 PDID2 PDID3 PDID4 PDID5 PDID6 PDID7

LCDRESX R1145 R1140 R1141 R1142 R1143 R1144

LCDCSX_MAIN LCDRESX LCDVSYNCI LCDCSX_SUB LCDRS LCDRDX

100 100 100 100 100 100 C35

C36 C37

C38 C39

C40

30p 30p 30p 30p 30p 30p

EN_LED_R EN_LED_G EN_LED_B KEYOUT0 KEYOUT1 KEYOUT2 KEYOUT3 KEYOUT4 KEYOUT5

R1146 R1147 R1148 R1149 R1150 R1153

PDID6 PDID4 PDID2 PDID0 BL_EN EN_LED_G

100 100 100 100 100 270 C43

C44 C45

KEYIN4

KEYIN3

KEYIN2

SIDE2

1SS388

R1102

C23 C24 C22 NA NA NA KB16

KB11

KEYOUT0

R1104 470

KB6

470

470

SIDE3

KB1

R1154

B

KB21

INSTPAR

C34

470

TVS1

C32 C33

END

CN964 1 2 3 4

R1103

UCLAMP0501H

C30 C31

30p 30p 30p 30p 30p 30p

D1

VA3

C29

LCDCSX_SUB

U8100_SIDEKEY_PAD SIDE1

KB26

VA2

EARM EARP BL_EN MOTOR_BATT SPKP SPKM

100 100 100 100 100 0

VA1

R1134 R1135 R1136 R1137 R1138 R1139

BL_PWL PDID1 PDID3 PDID5 PDID7 LCDWRX

KEY_LED-

AVL14K02200

BL_PWL FOLDER_DET

AVL14K02200

40 39 38 VBATI_4.2V 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 VDIG_2.8V 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 7C_LED_VDD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CN963

C28

47p 47p

AVL14K02200

C27

CAM_FLASH_ON CAM_FLASH_SHOT

KEYIN1

CONN_40_AXK840145J

270 270

KEYIN0

R1152 R1151

INSTPAR

CAM_FLASH_ON EARP EARM EN_LED_R EN_LED_B

R1097

B

ONSWAn KEYIN0 KEYIN1 KEYIN2 KEYIN3 KEYIN4

UCLAMP0501H

64 63 62 61 60 59 58 7C_LED_VDD 57 56 55 54 53 52 51 VDIG_2.8V 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CN962

ONSWAn

VBATI_4.2V

ESD Protection

KEYOUT1

1

KB2

4

7

KB7

KB12

KB17

5

8

0

KB8

KB13

KB18

6

9

#

KB9

KB14

KB19

C

UP

*

KB22

KEYOUT2

2

C46 C41 C42

DOWN

30p 30p 30p 30p 180K 47p

MARITATEMU1 MARITATEMU0 MARITARTCK MARITATRST MARITATDO MARITATDI MARITATMS MARITATCK

D KB3

KB23

SPKM SPKP MOTOR_BATT CAM_FLASH_SHOT KEYOUT3

3

C47 NA

RIGHT

ESD Protection

LCD INTERFACE

BOARD TO BOARD CONECTOR

KB4

KB24

E

E KEYOUT4

U8110 U8120 U8130 U8135 U8180

U8100 KEY PT V1.4

SEND 2004.08.16

BACK

CLEAER

GAME

LEFT

U8180-KEYPAD-A KB5

SMF05C ERASE. NA CAP C22,C23,C24 470P -> NA KEYPAD PLACEMENT CHANGED

KB10

KB20

KB15

KB25

KEYOUT5

MENU

CAM

MULTI

SEARCH

OK

F

F

KEYPAD

VBATI_4.2V

VDIG_2.8V

HSMR-C191

R1130

FOLDER_DET

U1 A3212ELH 1 VDD 3 GND OUT 2

QSMR-C138 LD14

QSMR-C138 LD13

C26 0.1u

C25 0.1u

G

C21 10p

47

QSMR-C138 LD11

QSMR-C138 LD12

R1131

47

QSMR-C138 LD10

QSMR-C138 LD9 R1100

QSMR-C138 LD8

QSMR-C138 LD7

36

R1099

QSMR-C138 LD6

QSMR-C138 LD5

QSMR-C138 LD4

QSMR-C138 LD3

QSMR-C138 LD2 36

R1098

QSMR-C138 LD1

QSMR-C138 LD17

QSMR-C138 LD16 R1133

47

QSMR-C138 LD15

100K

G

FOLDER OPEN DETECTOR

KEY_LED-

H

KEYPAD BACKLIGHT BLUE LED

Engineer:

LG ELECTRONICS INC.

Drawn by:

MOBILE DIVISON DEVELOPMENT 3 HARDWARE 2 GROUP

R&D CHK:

H

Size:

TITLE:

A2

U8330-KEYPAD-1.0 2005.03.15

DOC CTRL CHK:

12 1 8 A

MFG ENGR CHK: Changed by: mentor

1

2

3

4

5

6

7

- 235 -

8

9

Date Changed:

Time Changed:

QA CHK:

REV:

Page:

Drawing Number:

FEB,17,2003

1

10

11

12

9. PCB LAYOUT

- 236 -

9. PCB LAYOUT

- 237 -

9. PCB LAYOUT

- 238 -

9. PCB LAYOUT

- 239 -