aman az in del

xUn · mI por. 68 ù. " ù. nU shAm. pI ra han va tan. jA · be yA de. 73 ù. " ù har · rah · bA she go zar. 78 ù ... 4. L key · nI · fA · ye. "ù ù. 128 az · deh · nyA. K. tA · bor.
466KB taille 1 téléchargements 111 vues
aman az in del ‫اﻣﺎن از اﻳﻦ دل‬ Amir Jahed

 6 ù " ù 8

 ‡‡ ‡

A

a mAn a zin fa qAn a zin 5

 

"ùù

‡

be das te shi

10

ar

15

20

"ùù "ùù

 ‡‡ "ùù

 

‡‡‡‡ ‡ 

B

32

"ùù

kU

   ‡ far yA Ad az In sar bA A ro moshrat

del le kel le

‡

 shU

man man‡

Musique transcrite par P. Djoharian

  sho jA

 ‡‡ ‡‡ ‡  ‡‡ ‡‡ ‡ C‡

qe xi

ey kin

na hAd

‡nA ne fa‡

dAd

7‡

aake dAd ke dAd   

ine

7

ye ma

 ‡‡ ‡‡ "ùù "ùù

A

ke sar be has

An

28

‡

 ‡‡ 

ri ‡‡ ‡‡ ‡ 

hAd

be

24

del del

 ‡‡ ‡‡ ‡ B‡

‡

dAd az In del sho deh

2 36

41

 ‡‡ ‡‡ ‡ D

"ùù "ùù

‡

rI zad ze qam az dI deh qa treh qa treh

‡ ‡‡ ‡‡ ‡

‡ye daj leh man ze le man 46

50

"ùù ‡‡ ‡ ù"ù

 ‡

‡

pA A khe er

56

 ù"ù

‡

 ù"ù‡

of tA dam ey far hA dam ey

‡ ‡ ‡‡ ‡‡ ‡ G

‡

‡kan dI dA dI

" ùù pI

73

78

 ù"ù ù"ù ‡‡

‡de va tan

‡jo man

‡

 O

‡‡

‡

nI

‡

‡

jA

mI por az

 I

‡

‡

‡‡

del del

an‡

‡

‡

‡ ‡

‡

‡‡

‡

nU shAm be yA

ra han

 ‡‡

‡

rah mI keh az kar dI to A

‡

 ‡‡ ‡‡ ù" ù

tA key be har 68‡

‡

bo nyA dam ey bar bA dam ey

‡ ‡ ‡‡

of tA deh rU

F

‡

H

‡del del

‡

‡‡ ‡

‡

bar af A xar

63

‡ ‡‡ ‡‡ ‡ E

 ‡

bA she har

lI

ko nam‡ xUn‡rah go zar3 83

 ù"ù‡bog zA 88

93

" ùù

"ùù‡‡ ‡ra dam sar be sar J‡‡

104

"ùù 

‡

‡

‡‡

118

123

‡

"ùù ‡

L

‡‡ yI yI

vA

le mA

‡

‡

agar dad de gar

‡

 ‡gar dad de gar

J‡‡ ‡

‡

 

‡ey gan je dA dar sI neh ye

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡‡ ‡mA shek ve A

le mAù

‡a ‡

‡ ‡ 

‡

‡

ah vA

‡ ‡

ah

‡  ‡ "ù

ù

‡da ki

da kiI raj nko jA pen hAn che rA

an

ù

gIz viz

‡

‡

 ‡

tA an‡

‡

tA

"ùù ‡ "ùù ‡

jA hed be nAl

gUn 113bar an de lA

 ‡ ‡‡

"ùù   "ùù

ù

‡

nUn

‡

K

‡

ù

mIz

108mA nan de maj

sA qi be pA xI Iz shU rI mot reb be zan cha ang chan gi

99

‡ ‡

‡‡

gUn

 ‡

‡

ne xA

esh Ak

‡

4 128

 ‡ ‡‡ ‡ ‡ K

"ùùtA bU deh dar

134

"ùù ‡

xU bAn ma gar

139

"ùù ‡

ran je

144

"ùù

‡

‡

jo dA

ran jeyI

‡I

In‡ 

‡

jo dAyI

‡‡

Partition realisee avec Lilypond

 

‡‡

xU bAn ma gar

‡

‡

‡

key bor deh az

nI

key bor deh az

 

 ‡

‡

do nyA ye fA ‡‡

‡

L‡

 ‡